•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 10/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 344/10-1-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2011

0 Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ' αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β' 1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόλβης, με θητεία από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:

1. Τον κ. Ζωγράφο Βασίλειο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας- Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

2. Την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

3. Τη συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

4. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

5. Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

6. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, τον έλεγχο της ηχορύπανσης.

7. Τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

8. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

9. Την υπογραφή αποφάσεων :

α) Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης αδείας λειτουργίας.

β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.

δ) Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10. Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία καταφυγίων , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

12. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Μαδύτου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαδύτου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Μαδύτου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαδύτου.

 

2. Τον κ. Μπουρλή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

2. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

3. Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

5. Τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

6. Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

7. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

8. Την αρμοδιότητα να επιβάλει τα πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224 Α’/2001).

9. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

10. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

11. Να υπογραφεί με εντολή μας:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

 

3. Τον κ. Λιάμα Διαμαντή, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης -Οικονομικών–Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών (προϋπολογισμού – απολογισμού – διαχείριση δαπανών – προμηθειών).

2. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

3. Την παρακολούθηση και προώθηση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.

4. Την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων.

5. Το σχεδιασμό, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

6. Την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

7. Τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή , συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.

8. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

9. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

10. Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, εκδίδει τις αποφάσεις απ΄ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

11. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Ρεντίνας.

3.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ρεντίνας. .

4.Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Ρεντίνας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Ρεντίνας.

 

4. Τον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Την εποπτεία της λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).

2. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και την καταπολέμηση της ρύπανσης.

3. Την εισήγηση και την επίβλεψη έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

4. Τη διαχείριση βοσκοτόπων.

5. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

6. Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

7. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).

8. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

9. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

3.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

4.Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

 

5. τον κ. Παπαγερά Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Ηλεκτορφωτισμού Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ-ΡΕΝΤΙΝΑΣ και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Τη διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

2. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

3. Την ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ & ΡΕΝΤΙΝΑΣ.

4. Για τη συντήρηση – επισκευή ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ & ΡΕΝΤΙΝΑΣ.

5. Την ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων και χρέωση συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

6. Τη μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

7. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας.

3.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας.

4.Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αρέθουσας.

 

6. Τον κ. Ουζούνη Αστέριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΜΑΔΥΤΟΥ και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην:

1. Την ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ & ΜΑΔΥΤΟΥ.

2. Τη συντήρηση – επισκευή ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ & ΜΑΔΥΤΟΥ.

3. Τη μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

4. Την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

5. Τη μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

6. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

7. Την ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων και χρέωση συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

8. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.

Β) Κατά τόπον:

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της δημοτικής ενότητας Εγνατίας.

3.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εγνατίας.

4.Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Εγνατίας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Εγνατίας.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρεντίνας και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αρέθουσας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Απολλωνίας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαδύτου και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Εγνατίας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαδύτου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Λιάμας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζωγράφο Βασίλειο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT