•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11-01-2013 ΕΩΣ 31-08-2014

 

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 11-1-2013

Αριθμ. Πρωτ. : 835

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 11-01-2013 έως 31-08-2014»

Απόφαση αριθμ. 5/2013

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

3) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5) Την αριθμ. 71351/41/10 εγκύκλιο ΥΕΣΔΔΑ & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012

7) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)

8) Το γεγονός ότι η θητεία τους αφορά το διάστημα από 11-01-2013 έως 31-08-2014

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόλβης, με θητεία από 11-01-2013 μέχρι 31-08-2014, και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :


1) Τον κ. Λιάμα Διαμαντή Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών (προϋπολογισμού – απολογισμού – διαχείριση δαπανών – προμηθειών). Να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού, να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη   φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων.

7. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

8. Την παρακολούθηση και προώθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

9. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

10. Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απ’ ευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

11. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής την διενέργεια όλων των εισπράξεων, την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών σε συνεργασία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

13. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

14. Την εποπτεία και την ρύθμιση θεμάτων, σε συνεργασία με το εκάστοτε ορισθέν διοικητικό συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Σταυρού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 υποπαρ. Β13 του Ν. 3852/2010, και τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λιάμα Διαμαντή σε ότι αφορά την ανωτέρω αρμοδιότητα, τότε αυτή ασκείται από την Αντιδήμαρχο κ. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία.

15.Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης (Ο.Π.Α.Π.).

16. Την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

17. Την διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.

18. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας.

5.Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας και της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας. 

 

2) Τον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο , Αντιδήμαρχο Καθαριότητας με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Την εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας & ανακύκλωσης και συγκεκριμένα των επιμέρους Γραφείων : Αποκομιδής απορριμμάτων, Καθαρισμού σχολείων & γραφείων, Κοιμητηρίων, Ανακύκλωσης, και οδοκαθαρισμού.

5. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

6. Την ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

7.Την ευθύνη ευταξίας και λειτουργικότητας των κοιμητηρίων του Δήμου.

8. Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης.

9. Την ευθύνη και τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

10. Την μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.

11. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

12. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων

13. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

4. Την έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.

 

3) Την κ. Χατζή- Τζιβελέκη Μαρία, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα της.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

6. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

7. Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

8. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.

9. Τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

10. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

11. Την υπογραφή αποφάσεων :

α) Οριστικής ή προσωρινής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.

δ)Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων της.

14. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων της.

15. Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.

16. Την ευθύνη χορήγησης αδειών χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών.

17. Τον έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

18.Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

19. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης.

20. Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).

21. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική της αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.


4) Τον κ. Δεμερτζή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών -Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

α) Καθ’ ύλην:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Περιβάλλοντος.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

6. Την υπογραφή για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου.

7. Να ελέγχει και να υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).

8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

9. Την εποπτεία της λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)

10.Την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

11. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και την καταπολέμηση της ρύπανσης.

12. Την διαχείριση βοσκοτόπων.

13.Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη δημιουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

14. Την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και έργων πρασίνου, των πάρκων, κήπων, των χώρων αναψυχής κ.λ.π. του Δήμου.

15. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

16.Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

17. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

18. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

19. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.

20. Την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

21. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.

22. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

 

5) Τον κ. Αθανασιάδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Μικροέργων Τοπικής Εμβέλειας και Ηλεκτροφωτισμού χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία των υπαλλήλων εκτέλεσης μικροέργων τοπικής εμβέλειας και έργων ηλεκτροφωτισμού.

6.Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

7. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

8. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

9. Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

10. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου.

11. Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια του Δήμου.

12. Τον σχεδιασμό, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποΐας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

13. Την εισήγηση και την επίβλεψη έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

14. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.

15. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.

16. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Εγνατίας.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

4. Την έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας.

 

6) Τον κ. Μπουρλή Γεώργιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Επίβλεψης δημοτικών - κοινοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων & σχολικών μονάδων και Εκπαιδευτικών ζητημάτων με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής : 

α) Καθ’ ύλην :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2.Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3. Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του.

4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου κίνησης και συνεργείου αυτοκινήτων.

6. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

7. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

8. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.

9.Την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και Σχολικών μονάδων.

10.Την ευθύνη του προγραμματισμού κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

10. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

11. Την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικού φορείς.

12. Την συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης.

13.Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

14. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

15. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

16. Να υπογράφει με εντολή μας :

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

17.Την εποπτεία λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α/θμιας και Β/θμιας).

18. Την   ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στη χωρική του αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

Β) Κατά τόπον :

1. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.

2. Τις αρμοδιότητες ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

3. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

4. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

5. Την παραλαβή δικογράφων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής ενότητας Απολλωνίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου και αντίστροφα.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δεμερτζή Γεώργιο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT