•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός – διατήρηση Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-11-2023 έως 31-12-2023

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 01-11-2023

Αριθμ. Πρωτ. : 20.143

Απόφαση  αριθμ.  406/2023

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.

2) Τις διατάξεις : α)  των άρθρων 9,58, 59 και 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 68 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις των  άρθρων 2, 5 και 114  του Ν. 4623/2019.

4) Την υπ’ αριθμ.15.150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 955-Β και διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 1034-Β΄)

5)Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παραπάνω ισχύουσα νομοθεσία, ο αριθμός των Αντιδημάρχων με αντιμισθία στο Δήμο Βόλβης  ανέρχεται σε έξι (6), ενώ υπάρχει δυνατότητα ορισμού επιπλέον του 1/3 αυτών χωρίς αντιμισθία (παρ.7 άρθ.59  Ν. 3852/2010).

6) Τις αριθμ. 278/2019, 291/2019, 73/2020,  341/2020, 313,2021 προγενέστερες αποφάσεις Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μέχρι 31-08-2022.

7) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 2968/13-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  (ΦΕΚ 999/Β΄/24-03-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Την αριθμ. 295/01-09-2023 προγενέστερη απόφασή μας (αριθμ. πρωτ. 16.109/1-9-2022 με ΑΔΑ : 6ΙΙ5Ω9Ω-7Ρ4) με την οποία είχαν οριστεί δημοτικοί σύμβουλοι  της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι  Δήμου Βόλβης για το χρονικό διάστημα  από 01-09-2022 μέχρι 31-10-2023.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διατήρηση  των ίδιων Αντιδημάρχων  με τα ίδια  ακριβώς καθήκοντα, τις ίδιες  αρμοδιότητες και τις αντιμισθίες ή μη, όπως ακριβώς διατυπώνονται και περιγράφονται στην αριθμ. 295/01-09-2022 (ΑΔΑ:6ΙΙ5Ω9Ω-7Ρ4) προγενέστερη Απόφασή μας για το υπόλοιπο της δημοτικής  περιόδου,   δηλαδή για το χρονικό διάστημα  από 01-11-2023 μέχρι 31-12-2023.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας