•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12-8-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 23212

Αριθμ. Αποφάσεως : 321/2011

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 αρχικής Απόφασης Δημάρχου καθώς και των αριθμ. 21/2011, 254/2011 και 302/2011 μεταγενέστερων , που αφορούν τον ορισμό με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων».

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

4) Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

5) Την αριθμ. 21-20-1-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. 7/2011 Απόφασή του

6) Την αριθμ. 254/12-07-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε η 7/2011 Απόφασή του.

7) Την αριθμ. 302/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η αριθμ. 7/2011 Απόφασή του.

8) Τις παρούσες ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 αρχική Απόφαση Δημάρχου καθώς και των αριθμ. 21/2011, 254/2011 και 302/2011 μεταγενέστερων, σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους.

Α) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική απόφαση  μετά την παράγραφο 1 υποπαράγραφο Α12, νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 13 & 14 ως εξής :

Στον κ. Ζωγράφο Βασίλειο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Ποιότητας Ζωής, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

13) Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.

14) Την ευθύνη χορήγησης αδειών χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών.


Β) Προσθήκη στην αριθμ. 254/2011 Απόφαση τροποποίησης και στην παράγραφο 2 υποπαράγραφο Α7 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 8 & 9 ως εξής :

Στον κ. Μπουρλή Γεώργιο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

8) Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

9) Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στις Δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου , Αρέθουσας και Ρεντίνας, στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

 

Γ) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική Απόφαση μετά την παράγραφο 4 υποπαράγραφο Α9, νέας υποπαραγράφου με αριθμό 10 ως εξής :

Στον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος , πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

10) Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.

 

Δ) Προσθήκη στην αριθμ. 254/2011 Απόφαση τροποποίησης και στην παράγραφο 5 υποπαράγραφο Α12 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 13 & 14 ως εξής :

Στον κ. Παπαγερά Παναγιώτη που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

13) Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.

14) Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ε) Προσθήκη στην αριθμ. 7/2011 αρχική Απόφαση μετά την παράγραφο 6 υποπαράγραφο Α8 νέων υποπαραγράφων με αριθμούς 9 & 10 ως εξής :

Στον κ. Ουζούνη Αστέριο που έχει οριστεί Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίας, Εγνατίας και Μαδύτου πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

9) Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίας, Εγνατίας και Μαδύτου, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

10) Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίας , Εγνατίας και Μαδύτου, στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).

 

Σε όλους τους (6) Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην χωρική τους αρμοδιότητα να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 7/10-01-2011, 21/20-1-2011, 254/12-7-2011 και 302/2-8-2011 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να κοινοποιηθεί στους Αντιδημάρχους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT