•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 2-8-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 22.274

Αριθμ. Αποφάσεως : 302/2011

Θέμα: « Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και προσθήκη νέας καθ' ύλην αρμοδιότητας σε έναν (1) εξ' αυτών».

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ7 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ' αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

  1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
  2. Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ' ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.
  3. Την αριθμ. 254/12-07-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε η 7/2011 Απόφασή του.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 περιπτ. Β13 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/ τΑ/7.6.2010
  5. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σχετικά με την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Σταυρού που μνημονεύονται στην αριθμ.   πρωτ. ΠΙβ/Γ.Π.οικ. 79.479/13-7-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 8) Την αριθμ. 284/2011Απόφαση Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε το   τριμελές   Διοικητικό   Συμβούλιο   της   Παιδικής   Εξοχής -Κατασκήνωσης Σταυρού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ' ύλην αρμοδιότητες για τον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντή Λιάμα.

Α) Προσθήκη μετά την παράγραφο 3 υποπαράγραφο All, νέας υποπαραγράφου με αριθμό 12   ως εξής:

Στον κ. Λιάμα Διαμαντή που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης - Οικονομικών - Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων του, του μεταβιβάζουμε επιπλέον την παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητα :

12) Την εποπτεία και την ρύθμιση θεμάτων, σε συνεργασία με το εκάστοτε ορισθέν διοικητικό συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Σταυρού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 υποπαρ. Β13 του Ν. 3852/2010, και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λιάμα Διαμαντή σε ότι αφορά την ανωτέρω αρμοδιότητα, τότε αυτή ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζωγράφο Βασίλειο.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύουν οι αριθμ. 7/10-01-2011 και 254/12-7-2011 προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος I. Γαλαμάτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT