•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12-7-2011

Αριθμ. Πρωτ. : 8.627

Αριθμ. Αποφάσεως : 254 /2011

Θέμα: « Τροποποίηση της αριθμ. 7/2011 προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό με τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες έξι (6) Αντιδημάρχων και επανακαθορισμός των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων σε τρείς (3) εξ’ αυτών».

Απόφαση αριθμ. 254 /2011

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.

3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

4) Την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν με αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλβης.

5) Τις παρούσες  ανάγκες του Δήμου Βόλβης και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδημάρχους.

Α) Αντικατάσταση της παραγράφου 2 Α. ως εξής :

Ο κ. Μπουρλής Γεώργιος ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

1) Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

2) Την παρακολούθηση του καθαρισμού των ρεμάτων στα όρια των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

3) Την ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας.

4) Την συντήρηση & επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας και Ρεντίνας.

5) Την ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων και την χρέωση συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων των προαναφερόμενων δημοτικών ενοτήτων.

6) Την μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας και της επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων.

7) Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Β) Επαναδιατύπωση της παραγράφου 4 Α7 ως εξής :

Ο κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος για τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του, επαναδιατυπώνουμε την παράγραφο 4 Α7 ως εξής:

Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) για τις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίας και Μαδύτου.

Γ) Αντικατάσταση της παραγράφου 5 Α ως εξής :

Ο κ. Παπαγεράς Παναγιώτης ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

1) Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

2) Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

3) Την παρακολούθηση του προγράμματος καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4) Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

5) Τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων.

6) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

7) Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

8) Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).

9) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

10) Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

11) Να υπογράφει με εντολή μας:

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Επιπλέον του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα για :

12) Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας, Ρεντίνας και Εγνατίας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 7/10-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT