•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΠΟΦ.ΑΡ. 146/2018 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 76/2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 01-06-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 9.366

Απόφαση αριθμ. 146/2018

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 76/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞ’ ΑΥΤΏΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

 Απόφαση αριθμ. 146/2018

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:
1) Την απογραφή πληθυσμού του 2011 σύμφωνα με την οποία (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) οι έξι (6) πρώην Δήμοι και νύν Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου – Απολλωνίας –Αρέθουσας- Εγνατίας – Μαδύτου και Ρεντίνας που πλέον αποτελούν τον Δήμο Βόλβης έχουν αθροιστικά πληθυσμό 23.478 κατοίκους.
2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
3) Την υπ’ αριθμ.15.150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (παρ.ΣΤ΄ υποπαρ. ΣΤ1)
6) Την από 1-6-2018 παραίτηση ενός αντιδημάρχου
7) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (ΦΕΚ 2399/τ.Β΄/27-10-2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόλβης, με θητεία μέχρι 31-08-2019, και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

1) Τον κ. Ιορδανίδη Θεόδωρο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
4. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
5. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
6. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
7. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, , που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών.
8. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
9. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
10. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.
11. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
12. Την υπογραφή αποφάσεων :
α) Οριστικής ή προσωρινής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.
δ)Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής .
14. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.
15. Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.
16. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης.
17. Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).
18. Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
19.Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
20. Την έκδοση Αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
21. Την εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων δηλαδή την αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων κάνοντας χρήση το εργατικό προσωπικό του Δήμου εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετά την υποβολή σχετικών μηνύσεων από τα αρμόδια Αστυνομικά όργανα.
22. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
23. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
24. Την παραλαβή δικογράφων.

2) Τον κ. Καλούδη Ευστράτιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής προστασίας με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Την διάθεση και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια του Δήμου στα πλαίσια των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας
4. Για την δημοτική ενότητα Απολλωνίας :
Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.
Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
5. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων και για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
6. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
8. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων
9. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

3) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης, ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
2.Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.
5. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.
6.Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.
7. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών λειτουργίας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
8. Να υπογράφει:
α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.
γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
9. Να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη των εσόδων: φόρων, εισφορών, τελών, ενοικίων και λοιπών δικαιωμάτων.
10. Την έκδοση Αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν τα τέλη παρεπιδημούντων και τα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων.
11. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων
12. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα φύλλα εκκαθάρισης των δαπανών.
13. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
14. Την υπογραφή όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιούνται για την εκμίσθωση δημοτικής ακίνητης περιουσίας ή κοινόχρηστών χώρων.
15. Την ευθύνη της παραλαβής των εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων μετά την λήξη των συμβάσεων και την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την παράδοσή τους.
16. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
17. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
18. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
19. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
20. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
21. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
22. Την παραλαβή δικογράφων.
23) Την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων για την εγγραφή υποθηκών επί ακινήτων ιδιοκτησίας φυσικών ή νομικών προσώπων, σε εφαρμογή όρων μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ Δήμου και ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).
24) Την υπογραφή πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών ακινήτων.
25) Την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των κανονισμών : α) καθαριότητας β) νεκροταφείων γ) υπαίθριας διαφήμισης δ) άρδευσης του Δήμου καθώς και την επιβολή προστίμων για τέλη φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ.
26) Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποιείται στον Δήμο μέσω ΟΑΕΔ, υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.

4) Τον κ. Μπουρλή Γεώργιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
3. Την εποπτεία ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων
4. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων
5. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
6. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
7.Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
8. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
9. Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).
10. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
11. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.
12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
13. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
14. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
16. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
17. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
18. Την παραλαβή δικογράφων.

5) Τον κ. Παπαγερά Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων και συντήρησης υποδομών και κοινόχρηστων χώρων με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.
6. Την ευθύνη συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων.
8. Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών, των πάρκων και χώρων πρασίνου.
9. Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
10. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
11. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.
12. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
13. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
14. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας
15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
17. Την παραλαβή δικογράφων.

6) Τον κ. Σιάγκα Βασίλειο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της..
2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Για την δημοτική ενότητα Εγνατίας :
Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.
Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
4. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των δημοτικών δασών και αλσών.
5. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία ( λίμνες, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
6. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων.
7.Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη λειτουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
8. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και συντήρησης των κοιμητηρίων.
9. Την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.
10. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
11. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
13. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
14. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
15. Την παραλαβή δικογράφων.

Β. 1) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιορδανίδη Θεοδώρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος και αντίστροφα.
2)Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπουρλή Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλούδης Ευστράτιος και αντίστροφα.
3) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαγερά Παναγιώτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάγκας Βασίλειος και αντίστροφα.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουρλή Γεώργιο.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT