•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στα πλαίσια των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4071/2012, ο Δήμος Βόλβης είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, και για την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα (νομιμοποίηση παλαιών γεωτρήσεων) σύμφωνα με την υπ’αριθ. 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 Β΄) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 160143/8-12-11 (ΦΕΚ 2834 Β΄/15-12-11) και την ΚΥΑ οικ.110424/11-4-12 (ΦΕΚ 1190 Β΄/11-4-12) και ισχύει σήμερα, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων την 16η Ιουνίου 2012, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ανωτέρω ΚΥΑ, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 16 Ιουνίου 2012, είναι τα εξής:

1. Την αίτηση-δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 150559/16-6-2011.

β. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.

γ. Απόσπασμα χάρτη (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνηση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ, Ψ, Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 εις διπλούν.

δ. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (όπως χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Στη περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.

ε. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

στ. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

ζ. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

η. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του.

2. Όλα τα δικαιολογητικά, πλην αυτό της παρ. 1(γ), υποβάλλονται εις απλούν.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Βόλβης για την εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι οι:

Μαρία Καραγιάννη, τηλ. 2397023545, fax 2397024369

Αργυρή Κατραντζή, τηλ. 2397051220, fax 2397051220