•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

31-1-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθμ. 991/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με την οποία θα εκδοθούν από τον Δήμο μας, άδειες πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012, ανακοινώνονται τα εξής:

Για το έτος 2012 ο Δήμος Βόλβης θα χορηγήσει 10 νέες άδειες ασκήσεως υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου και συγκεκριμένα, 5 άδειες τύπου Α΄ και 5 άδειες τύπου Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012, στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Βόλβης.

Τηλ. επικοικωνίας: 23973-30040 & φαξ: 23970-24173

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα, είναι κάτοικοι του Δήμου Βόλβης, τα δύο (2) τελευταία χρόνια και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται τα ίδια με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994).

Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει η από διετίας μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου στο Δήμο Βόλβης.

3. Κάρτα ανεργίας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, και συγκεκριμένα «ότι δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση ,σχετικά με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών και ότι διαμένω στην οδό……………… αριθμ. …… Τ.Κ ……… του Δήμου ……… πλέον της διετίας».

5. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

6. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες προσώπων:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 ?a),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

(Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου.

2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960(47Α΄) και 1642/1986 (125 Α΄).

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν.

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν.

5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για μεταφορά και διάθεση τροφίμων, ποτών.

6. Ειδικά για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών   απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, όπου θα αναφέρει ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγ. 9 του Ν. 3377/2005.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επιτρέπεται στα όρια του Δήμου, όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος κατά τα δύο τελευταία έτη.

Κατ’ εξαίρεση ισχύει για όλη την Ελλάδα μόνο για τα προϊόντα γης και θάλασσας (άδεια τύπου Α΄).

Επίσης σύμφωνα με το αρθ. 12 παρ. 1 του Ν.3557/2007 «Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕπικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT