•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Δασική Αστυνομική Διάταξη Μεταφοράς και Διακίνησης Δασικών Προϊόντων Περιοχής Δασαρχείου Σταυρού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 91,100, 101, 268 , 271 και 316 του Ν.Δ 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ./15-9-1941 (ΦΕΚ 323/Α΄/30-9-1941) «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 581/1960 (ΦΕΚ 127/Α΄/19-8-1960) «περί προσθήκης 6 ης παραγράφου στο άρθρο 3 του από 15-9-1941 διατάγματος «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων» και το Β.Δ. 697/68 (ΦΕΚ 243/Α΄/21-10-1968) «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Κ.Δ. της 15/30-9- 1941 «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων»
 1. Το υπ΄ αριθµ. 29 Π.∆. έτους 2022 (ΦΕΚ Α΄77) περί τροποποίησης του Π.∆. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160) και ειδικότερα το άρθρο 3 περί διάρθρωσης των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕ∆Π), Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Διευθύνσεων Δασών, Διευθύνσεων Αναδασώσεων και Δασαρχείων.
 2. Την υπ΄ αριθµ. ΥΠΕΝ/∆∆Υ/48478/3594/16-05-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2415) περί καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. Την αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/83988/2740 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4528) περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 2. Την από Δεκέμβριο 2012 έκδοση της Γ.Γ. Εμπορίου «Οδηγός για τη διακίνηση καυσόξυλων» του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνισμού Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων.
 3. Την από 134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα : «Κανονισμός Ξυλείας – Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής».
 4. Την αριθ.134627/5835/29-12-2015 ΚΥΑ «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του».
 1. Την αριθμ.134387/165/12-1-2016 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 (β) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015)».
 2. Την αριθ. οικ. 134389/181/13-1-2016 εγκύκλιο του Υ.Π,ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015)».
 3. Την αριθμ. απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35791/3437/19.04.2023 (ΑΔΑ: 99Θ94653Π8-ΡΒΙ) με θέμα Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΕΝ.
 4. Το ότι ως δασικά προϊόντα θεωρούνται εκείνα που αναγράφονται στον προβλεπόμενο από το άρθρο 160 του Ν.Δ. 86/69 Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, ο οποίος συντάσσεται κάθε διαχειριστικό έτος και κυρώνεται με Υπουργική Απόφαση.
 5. Τα δασικά προϊόντα που εισάγονται και διακινούνται στην εγχώρια αγορά από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ε.Ε και την ανάγκη λήψης μέτρων για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της νομιμότητας και της διακίνησης τους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
 6. Τις συνθήκες μεταφοράς δασικών προϊόντων από τους Δασικούς Επαρχιακούς και Εθνικούς δρόμους του Δασαρχείου Σταυρού και την εφαρμογή ορισμένων περιορισμών στο χρόνο φόρτωσης και μεταφοράς αυτών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας των Δασικών προϊόντων κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ρυθμίζουμε τις κατά χώρο και τρόπο διαδικασίες μεταφοράς δασικών προϊόντων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σταυρού  και ειδικότερα:

Α. Τη μεταφορά των πρωτογενών δασικών προϊόντων (που αναφέρονται στον Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων) από τον τόπο εξέλεγξης – καταμέτρησης (χώρο πρώτης αποθήκευσης) προς οποιοδήποτε προορισμό και με οποιαδήποτε μέσο.

 1. Η μεταφορά των πρωτογενών δασικών προϊόντων από τους τόπους εξέλεγξης θα διενεργείται πάντα με Δελτία Μεταφοράς, θεωρημένα από το Δασαρχείο Σταυρού , (που θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δασονομικά έγγραφα που μνημονεύονται παρακάτω) για την απόδειξη του νόμιμου της προέλευσης αυτών και θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο. Για κάθε φορτίο υπάρχει ένα και μόνο συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς. Η μεταφορά θα διενεργείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών (γενικών και τοπικών), από την Ανατολή έως τη Δύση του ήλιου. Οποιαδήποτε μεταφορά στους δασικούς δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας θεωρείται παράνομη ακόμα και αν συνοδεύεται από νομίμως εκδοθέντα δελτία μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του κατόχου των δασικών προϊόντων ή όποιου ενεργεί κατ΄ εντολή του (οδηγός) να ειδοποιεί εγκαίρως τα αρμόδια τοπικά δασικά όργανα για την είσοδο του στα Δασικά Συμπλέγματα με σκοπό τη φόρτωση δασικών προϊόντων. Η παράσταση δασικού υπαλλήλου στις φορτώσεις δασικών προϊόντων είναι δυνητική και εμπίπτει στην κρίση της Υπηρεσίας μας.

 1. Τα συνοδευτικά δασονομικά έγγραφα του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων είναι:
  • για προϊόντα που υλοτομήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 126/86: α) Άδεια αποκόμισης και β) Δελτία Καταμέτρησης.
  • για προϊόντα που υλοτομήθηκαν με Κ.Ε.Δ.: α) Πρωτόκολλο Διάθεσης και Παραλαβής Δασικών Προϊόντων και β) Δελτία Καταμέτρησης, μετά την καταβολή του τιμήματος.
  • για προϊόντα που υλοτομήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 τουΝ.Δ.86/1969: α) Μερικό ή Τελικό Πρωτόκολλο Εξέλεγξης και β) Δελτία Καταμέτρησης.
 • για προϊόντα που έχουν υλοτομηθεί μετά από έκδοση ατελούς άδειας υλοτομίας ή έγκρισης υλοτομίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας: α) Άδεια/έγκριση υλοτομίας και β) Δελτία Καταμέτρησης
 • για προϊόντα αγορασθέντα σε δημοπρασία της Δασικής Υπηρεσίας: Βεβαίωση αγοράς σε δημοπρασία και θα αντιστοιχεί στα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα για συγκεκριμένη ημερομηνία μεταφοράς.
 • Τα δασικά προϊόντα μεταφέρονται από οικία σε οικία μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα κατόπιν σχετικής αίτησης.
 1. Το δελτίο μεταφοράς συντάσσεται μετά τη φόρτωση των δασικών προϊόντων από τον κάτοχο τους ή από όποιον ενεργεί κατ’ εντολή του και οπωσδήποτε πριν από την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από τον τόπο φόρτωσης. Ο αρμόδιος που το συντάσσει, οφείλει να συμπληρώνει πλήρως και λεπτομερώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με στυλό διαρκείας. Συγκεκριμένα σε κάθε δελτίο θα πρέπει να σημειώνονται καθαρά και ευανάγνωστα:
  • Τα στοιχεία του κατόχου των δασικών προϊόντων
  • Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της βεβαίωσης ή της άδειας (αριθμός, ημερομηνία, είδος και ποσότητα δασικών προϊόντων)
  • Ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού
  • Το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα
  • Ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου
  • Το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
  • Το είδος και το ποσό των δασικών προϊόντων που μεταφέρονται.
  • Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα αναχώρησης του μεταφορικού μέσου.
  • Η ημερομηνία και η κατ’ εκτίμηση ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου
  • Το υπολειπόμενο προς μεταφορά ποσό των δασικών προϊόντων που προκύπτει μετά από διαδοχικές αφαιρέσεις από το αρχικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο εξέλεγξης ή στην άδεια. Οι μονάδες μέτρησης ( τόνος-χ.κ.μ.-κ.μ. κλπ) θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές του πρωτοκόλλου εξελέγξεως
  • Η υπογραφή του μεταφορέα

Όταν γίνεται μεταφορά τεχνικής ξυλείας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται το δελτίο μεταφοράς με συνημμένη κατάσταση των αριθμών των μεταλλικών πλακιδίων που φέρουν τα κορμοτεμάχια. Στη στήλη των παρατηρήσεων θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων.

Επιπλέον θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου εμπόρου ή φορέα εκμετάλλευσης όπως αυτός έχει αποδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του ¨Κανονισμού Ξυλείας¨. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση των δελτίων τα καθιστά άμεσα άκυρα.

 1. Στα τριπλότυπα δελτία μεταφοράς απαγορεύονται οι αποξέσεις, διορθώσεις και μουντζούρες, που δημιουργούν αμφιβολίες για την ορθότητα των στοιχείων ή και την εγκυρότητα του δελτίου μεταφοράς. Σε περίπτωση λάθους θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ιδίου δελτίου και θα παραµένουν άκοπα στο βιβλίο μεταφοράς µε την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» και θα συντάσσεται το επόμενο.
  • Από τα τριπλότυπα βιβλία μεταφοράς το πρώτο φύλλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» χρώματος λευκού,

θα συνοδεύει τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα, ως δικαιολογητικό νόμιμης προέλευσης και μεταφοράς μέχρι την παράδοση τους στον αγοραστή (καταναλωτή) ή οποιαδήποτε παραλήπτη ο

 

οποίος και υποχρεούται να το κρατήσει, εφόσον πρώτα το υπογράψει και συμπληρώσει την ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου. Το πρωτότυπο θα πρέπει να διατηρηθεί από τον παραλήπτη ως αποδεικτικό νόμιμης προέλευσης των δασικών προϊόντων.

 • Το δεύτερο φύλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» θα παραδίδεται κατά τη φόρτωση ή τον έλεγχο στα δασικά όργανα.
 • Το τρίτο φύλλο του βιβλίου «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» θα παραμένει στο βιβλίο Δελτίων Μεταφοράς.
 1. Αν λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας καθυστερήσει να φτάσει το μεταφορικό μέσο στο προορισμό του, τότε με ευθύνη του μεταφορέα, πρέπει να αναγράφεται- στη στήλη παρατηρήσεων-, η χρονική καθυστέρηση και η αιτία αυτής.
 2. Απαγορεύεται η εκφόρτωση δασικών προϊόντων σε χώρους ή αποθήκες διαφορετικούς από αυτούς που αναγράφονται στο δελτίο μεταφοράς, αν όμως, υπάρξει ανάγκη εκφόρτωσης αυτή θα γίνεται μόνο παρουσία Δασικού Υπαλλήλου και θα θεωρείται το Δελτίο Μεταφοράς.
 3. Σε περίπτωση που θα εξαντληθούν τα φύλλα του δελτίου μεταφοράς και υπάρχει υπόλοιπο προς μεταφορά ποσό στο πρωτόκολλο εξέλεγξης ή στην άδεια, τότε ο κάτοχος δασικών προϊόντων προσκομίζει στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση νέο δελτίο μεταφοράς για το υπόλοιπο ποσό.
 4. Τα στελέχη των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων μαζί με τα συνοδά έγγραφα εντός 15 ημερών από την εξάντληση του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της άδειας επιστρέφονται στο Δασαρχείο Σταυρού για έλεγχο.
 5. Τα θεωρημένα στελέχη των δελτίων μεταφοράς Δασικών προϊόντων ισχύουν μόνο για το ημερολογιακό έτος για το οποίο θεωρήθηκαν και οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους έστω και αν δεν έχουν εξαντληθεί. Τα μη χρησιμοποιημένα εντός ημερολογιακού έτους δελτία μεταφοράς ή αυτά που χρησιμοποιήθηκαν μερικώς, θεωρούνται άκυρα και θα πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας για τον έλεγχο ως προς το υπόλοιπο ποσό και για την αντικατάστασή τους.

Β. Τη μεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων από τον τόπο δεύτερης αποθήκευσης προς οποιοδήποτε προορισμό και με οποιαδήποτε μέσο.

 

Η μεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων από τις αποθήκες τοπικών εμπόρων προς τα κέντρα κατανάλωσης θα γίνεται με δελτία μεταφοράς, τα οποία θα θεωρούνται από την Υπηρεσία μας, μετά τον έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν την ύπαρξη στην αποθήκη των προς μεταφορά ποσοτήτων των δασικών προϊόντων. Η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (περ. 1 έως περ. 8).

Εξαιρούνται των ανωτέρω οι επόμενες περιπτώσεις μεταφοράς δασικών προϊόντων, οι οποίες ρυθμίζονται ακολούθως

Γ. Τη μεταφορά δευτερογενών (επεξεργασμένων) δασικών προϊόντων προς οποιοδήποτε προορισμό και με οποιαδήποτε μέσο.

 

Τα δευτερογενή δασικά προϊόντα (τεμαχισμένα καυσόξυλα, πριστή ξυλεία κ.λ.π.) τα οποία επεξεργάστηκαν σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις , θα πρέπει να συνοδεύονται από τιμολόγιο και  δελτίο αποστολής, ή απόδειξη λιανικής και δελτίο αποστολής , ή δελτίο αποστολής . Σε περίπτωση μεταφοράς από τον ίδιο τον αγοραστή τα προϊόντα θα συνοδεύονται από απόδειξη.

Στο δελτίο αποστολής θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφονται η ημέρα και η ακριβής ώρα αναχώρησης από τον τόπο φόρτωσης, ο τόπος φόρτωσης και προορισμού, το είδος και οι ποσότητες των προϊόντων( σε χ.μ. ή χ.κ.μ.) καθώς και ο σκοπός της μεταφοράς.

Επιπλέον θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου εμπόρου ή φορέα εκμετάλλευσης όπως αυτός έχει αποδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του ¨Κανονισμού Ξυλείας¨

Κάθε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται παράβαση της παρούσας Δ.Α.Δ.

 

Δ.   Μεταφορά    πρωτογενών   και    δευτερογενών   δασικών    προϊόντων   που   εισάγονται   προς οποιοδήποτε προορισμό και με οποιαδήποτε μέσο

 

 • Δασικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή φορτωτική (C.N.R.), τιμολόγιο αγοράς και δελτίο αποστολής. Στο δελτίο αποστολής θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφονται η ημέρα και η ακριβής ώρα αναχώρησης από τον τόπο φόρτωσης, ο τόπος φόρτωσης και ο ακριβής τόπος προορισμού, το είδος με τη λατινική του ονομασία και οι ποσότητες των προϊόντων( σε χ.μ. ή χ.κ.μ.) καθώς και ο σκοπός της μεταφοράς. Επιπλέον θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου εμπόρου ή φορέα εκμετάλλευσης όπως αυτός έχει αποδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του ¨Κανονισμού Ξυλείας¨
 • Δασικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. πρέπει πέρα των ανωτέρω να συνοδεύονται από τελωνειακά έγραφα (καρνέ TIR).

Ε. Γενικά

 

 1. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων κατά τις ημέρες εκείνες που το κατάστρωμα των δασικών δρόμων γίνεται λασπώδες και ολισθηρό εξαιτίας βροχών ή χιονοπτώσεων για λόγους διατήρησης της βατότητας των δασοδρόμων και αποφυγής ατυχημάτων.
 2. Οι οδηγοί που μεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να σταματούν για έλεγχο όταν τους ζητηθεί από δασικούς υπαλλήλους, καθώς και να επιδεικνύουν τα έγγραφα που συνοδεύουν το φορτίο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα μεταφορικά μέσα από άλλες περιοχές που μεταφέρουν δασικά προϊόντα, διερχόμενα μέσα από την περιφέρεια μας. Σε περίπτωση που οι παραβάτες ύστερα από νόμιμη πρόσκληση δεχθούν τον έλεγχο αλλά αρνηθούν χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή συνδρομή που οφείλεται κατά το νόμο για την παράδοση των κατασχεμένων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Π.Κ. περί απείθειας.
 3. Οι οδηγοί που μεταφέρουν δασικά προϊόντα προς οποιοδήποτε προορισμό, υποχρεούνται να ζυγίζουν τα προϊόντα όταν αυτό ζητηθεί από το δασικό όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, το δε τίμημα της ζύγισης βαρύνει τον μεταφορέα.
 4. Τα δελτία μεταφοράς καθώς και τα έγγραφα τα οποία τα συνοδεύουν είναι δημόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται και να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση. Κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση αυτών έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη των κατόχων τους.
 5. Το δελτίο μεταφοράς θα συνοδεύεται από διαβατήριο φυτοϋγειονομικού ελέγχου όπου αυτό είναι υποχρεωτικό.
 6. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος κατά τον έλεγχο από δασικό υπάλληλο ο αριθμός του μητρώου του κανονισμού ξυλείας του δασικού συνεταιρισμού ή του εμπόρου που υλοτομεί (εισάγει) την ξυλεία στο εμπόριο.
 7. Η φόρτωση της τεχνικής ξυλείας θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή και εύκολη η ενέργεια του σχετικού ελέγχου. Όταν έλεγχος αυτός δεν είναι δυνατόν να γίνει, τότε είναι υποχρεωμένος ο μεταφορέας να ξεφορτώσει το φορτίο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτός. Σε περίπτωση που αρνηθεί τότε θεωρείται τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα είναι παράνομα.
 8. Η μεταφορά των δασικών προϊόντων που υλοτομούνται βάσει ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης καθώς και των λοιπών δασικών προϊόντων ( αρωματικά φυτά, φυτόχωμα κ.λ.π. ) θα καθορίζεται με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις.
 9. Η απόφαση του Δασάρχη με την οποία διατίθενται καυσόξυλα, που προέρχονται από κατάσχεση, στους Δήμους της περιοχής μας για να διατεθούν στη συνέχεια σε δικαιούχους ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθορίζει μεταξύ άλλων και την μεταφορά τους από τον Δήμο και από τους δικαιούχους.
 10. Δασικά προϊόντα (τεχνική ξυλεία ή καυσόξυλα) παραγωγής Κ.Ε.Δ. ή με το Π.Δ 126/86 που διατίθενται για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων κ.λ.π., θα συνοδεύονται ή από τιμολόγιο – δελτίο

 

αποστολής της υπηρεσίας µας ή από υπηρεσιακό σημείωμα τύπου δελτίου μεταφοράς που θα συντάσσεται και θα χορηγείται από το δασοφύλακα της περιοχής και θα ισχύει µόνο για τη μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας που αγοράστηκε, για την ημερομηνία που εκδίδεται και µόνο για τη διαδρομή από τον τόπο διάθεσης μέχρι την μόνιμη οικεία του δικαιούχου της Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας που συμμετέχει στο πρόγραμμα καυσοξύλευσης, απαγορευμένης της περαιτέρω μεταφοράς σε άλλη περιοχή ή πώλησης σε τρίτους.

 1. Για την μεταφορά ξυλείας ατοµικών αναγκών για επεξεργασία χορηγείται Βιβλίο Δελτίων Μεταφοράς για την μεταφορά της στο πριστήριο και επαναφορά στην Τοπική Κοινότητα επεξεργασμένης, ύστερα από σχετική έγκριση της ∆ασικής Αρχής και σε καθορισμένη χρονική διάρκεια.
 2. Οι πολίτες οφείλουν να ζητάνε πιστοποίηση για την νόμιμη προέλευση των δασικών προϊόντων (καυσόξυλων κ.λ.π.) που προμηθεύονται.

Οι παραβάτες των όρων της παρούσης, καθώς και εκείνοι κατ΄ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται ποινικά, τιμωρούνται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69., όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της, ισχύει έως 31-12-2033 ή μέχρι την κατάργησή της, η δε τήρηση και εφαρμογή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη και καταργεί κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη.

Η Προϊσταμένη

του Δασαρχείου Σταυρού  

Ευφημία Γιωτοπούλου

 Δασολόγος με Α’ βαθμό