•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συμβούλου δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 15/02/2021 
Αρ. Πρωτ. 2196

Ο Δήμαρχος Βόλβης έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 & 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  3. Την αριθμ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με την οποία σε κάθε Δήμο πλέον συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων.
  4. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βόλβης οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και οι καλυμμένες  θέσεις από ειδικούς συμβούλους – συνεργάτες είναι πέντε(5).
  5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  6. Την υπ’ αριθμ. 2.189/15.2.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021.

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Την ανάγκη πλήρωσης της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, τοποθέτησης διαθεσίμων, διερεύνησης χρηματοδοτήσεων, επαφών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης (οικονομικής κατεύθυνσης).
Γ. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την αντίστοιχη εμπειρία.
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
5. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική τους εμπειρία.
6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, με ηλεκτρονική σάρωση στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέσα σε προθεσμία 3 (τριών) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 17/02/2021 έως και 19/02/2021.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα, στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΟΛΒΗΣ 

Διαμαντής Ι. Λιάμας 


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT