•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 16/08/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13818

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/ 09-08-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 20η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.,  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την  υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες δημοσιότητας, κατάρτισης, ιστοσελίδας και ψηφιακών εφαρμογών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Green Urban Territories - Better Place to Live» με ακρωνύμιο «GUT-BPL» του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020»
 2. Λήψη γνωμοδοτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης απόφασης, περί αποδοχής ή μη της από 28.7.2021 (αρ. εισ. 12555/28.7.2021) αιτήσεως του μισθωτή τεμαχίων δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμων εκτάσεων) στην Κοινότητα Περιστερώνα της Δ.Ε. Απολλωνίας Δήμου Βόλβης (πρόωρη – συναινετική – λύση μισθωτηρίων συμφωνητικών)
 3. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί παράτασης χρονικού διαστήματος προσκόμισης δικαιολογητικών για τη λειτουργία σταβλικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Στεφανινών Δ.Ε. Αρέθουσας Δήμου Βόλβης, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή
 4. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης των όρων του με αρ. πρωτ. 23873/20.12.2018 μισθωτηρίου συμβολαίου – σταβλική εγκατάσταση στην Κοινότητα Στεφανινών Δ.Ε. Αρέθουσας Δήμου Βόλβης, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή
 5. Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του υπ' αρ. 2/2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Τριαξονικού και δύο (2) μεταχειρισμένων Διαξονικών Απορριμματοφόρων Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης», για το τμήμα Α΄ [ένα (1) καινούργιο Τριαξονικό Απορριμματοφόρο Όχημα] και κατακύρωση
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων δημοτικών ακινήτων για επέκταση σταβλικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας Δήμου Βόλβης
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμη γη) στη Δ.Ε. Ρεντίνας (Βαμβακιά, Μικρή Βόλβη), στη Δ.Ε. Αρέθουσας (Λίμνη, Μαυρούδα) και στη Δ.Ε. Απολλωνίας (Νικομηδινό, Στίβος, Περιστερώνας, Πλατεία, αγρόκτημα Λουτρών Περιστερώνας)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ» με αντικείμενο την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Βόλβης»
 9. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί του με ημερομηνία 29-06-2021 (αρ. πρωτ. εισ. 10.429/29-06-2021) έγγραφου αιτήματος, που υπέβαλε στο Δήμο Βόλβης η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε. – ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ», για την εξωδικαστική, συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε από την υπ’ αριθμό καταθέσεως ΑΓ492/08-12-2020 Αγωγή της  κατά του Δήμου Βόλβης, η οποία αφορά απαίτησή της από την υπ’ αριθμό πρωτ. 25.744/20-11-2015 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, μετά τη σχετική Γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Βόλβης
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 13817/16-08-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/58 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/58 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1629 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΜΑΡΙΑΣ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1126 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΜΟΥΤΕΒΕΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΘΙΜΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/796 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΑ - ΚΑΜΑΤΗΡΑ το γένος ΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1573 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΔΙΚΕΛΔΟΓΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1573 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΚΑΛΑΓΚΑΝΩΦ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, συζ. ΒΑΡΔΙΚΕΡΔΟΓΛΟΥ ή ΒΑΡΔΙΓΚΕΛΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1629 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΟΥΤΕΒΕΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΘΙΜΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1126 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΟΔΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ συζ. ΣΤΟΚΧΑΟΥΖΕΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΒΕΡΕΝΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΤΟΚΧΑΟΥΖΕΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΒΕΡΕΝΑ του ΧΑΝΣ-ΓΙΟΡΚ και της ΜΑΡΘΑΣ συζ. ΜΟΔΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΑ - ΚΑΜΑΤΗΡΑ το γένος ΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/796 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΔΙΚΕΛΔΟΓΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1573 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΚΑΛΑΓΚΑΝΩΦ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, συζ. ΒΑΡΔΙΚΕΡΔΟΓΛΟΥ ή ΒΑΡΔΙΓΚΕΛΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1573 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΚΟΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΖΙΑΠΩΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT