Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/01/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 567

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 2.199.977,22 € (με το Φ.Π.Α. 24%)
 2. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93834 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού»
 3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης» Δήμου Βόλβης, με αναθεώρηση
 4. Χορήγηση 5ης παράτασης με αναθεώρηση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης»
 5. Λήψη γνωμοδοτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης απόφασης, περί αποδοχής ή μη της με αρ. εισ. 92/05-01-2021 αιτήσεως του μισθωτή του δημοτικού αγροτεμαχίου με αρ. 437 της Κοινότητας Περιστερώνα της Δ.Ε. Απολλωνίας, περί συναινετικής λύσης του με αρ. πρωτ. 14026/01-09-2020 μισθωτηρίου συμβολαίου
 6. Λήψη γνωμοδοτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης απόφασης, περί αποδοχής ή μη της με αρ. εισ. 93/05-01-2021 αιτήσεως της μισθώτριας του δημοτικού αγροτεμαχίου με αρ. 687α της Κοινότητας Περιστερώνα της Δ.Ε. Απολλωνίας, περί συναινετικής λύσης του με αρ. πρωτ. 14024/01-09-2020 μισθωτηρίου συμβολαίου
 7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων
 8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτων (αγροτεμαχίων) για τη δημιουργία μονίμων υποδομών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
 9. Διενέργεια συμψηφισμού και διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης 1.067,85 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, για το έτος 2020.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.521,25 ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την αρ. 13210 ΚΥΑ «Καταβολή ενιαίου τέλους για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημιές για το έτος 2020, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)» (ΦΕΚ 5685/τ.Β/23-12-2020)
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/403 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/403 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/378 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/355 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΑΡΑΒΕΛΛΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1543 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΛΙΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΑΡΑΒΕΛΛΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/355 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1325 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ