•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/12/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21851

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 1.530.000,00 € (Φ.Π.Α. 0%)
 2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 715.000,00 € (Φ.Π.Α. 0%)
 3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 390.000,00 € (Φ.Π.Α. 0%)
 4. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών, που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93834 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού»
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης» Δ. Βόλβης
 6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης
 7. Αποδοχή ή μη της από 01.12.2020 Γνωμοδότησης της δικηγόρου (αρ. πρωτ. εισ. στο Δήμο Βόλβης 21485/18.12.2020) επί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου (αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ) κατά της με αρ. 44/2020 αποφάσεως της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 της Α.Δ.Μ.Θ.
 8. Απευθείας ανάθεση για «Παροχή υπηρεσίας για τη διενέργεια PCR TEST (Μοριακά) στο προσωπικό του Δήμου Βόλβης για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19»,  λόγω του κατεπείγοντος
 9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για το Δήμο και για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος 2021
 10. Ορισμός επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για το Δήμο και για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος 2021
 11. Διενέργεια συμψηφισμών και διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 12. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του Ν. 4690/2020
 13. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) την Υποβολή Προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», β) την Αποδοχή των όρων των κάτωθι Προσκλήσεων του συγκεκριμένου Προγράμματος:
  1. ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με αρ. πρωτ. 18214/29-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ9Χ46ΜΤΛ6-ΡΤ0),
  2. ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» με αρ. πρωτ. 14575/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3),
  3. ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» με αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ),
  4. ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020 (ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ),
  5. ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκληση» με αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4),
  6. ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με αρ. πρωτ. 14577/24-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ),
  7. ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» με αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 (ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749),
  8. ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» με αρ. πρωτ. 14578/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ),
  9. ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3),
  10. ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ),

          γ) τον Ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στα πλαίσια σύνταξης των μελετών που θα κατατεθούν στις ανωτέρω Προσκλήσεις και δ) την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων των προτάσεων  

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 197.880.00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή ΚΑΠ έτους 2020)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 168.667,22 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών Δήμων (συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2020)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 39.070,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κατανομή εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 51.890,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κατανομή εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 6 α του Ν. 2880/2001
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21835/24-12-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21836/24-12-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21837/24-12-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21838/24-12-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT