Εκτύπωση

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών για την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 27/08/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς επίσης και με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/.οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην ΄΄ Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ΄΄ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Στο Σταυρό) την 31η    του μηνός Αυγούστου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο.  

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Τσουραλάκη Κυριακή)

  1. Αποδοχή όρων χρήσης βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες, από την Περ/ρεια Κεντ. Μακεδονίας και ορισμός υπεύθυνου τήρησης των όρων. 
  2. Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ΄΄ Ανακατασκευή – Βελτίωση Δασικού Πυροφυλακίου Δήμου Βόλβης ΄΄ Ν. Θεσσαλονίκης. 
  3. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της προοπτικής καύσης απορριμμάτων RDF-SRFκαι εναλλακτικών καυσίμων εντός αστικού ιστού, στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης.
  4. Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.
  5. Παράταση υλοτομικών εργασιών του τμήματος 18β του δημοτικού δάσους Στεφανινών, στον Δ.Α.Σ. Στεφανινών, μέχρι 31/12/2020.
  6. Εγγραφή Δήμου Βόλβης στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
  7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Α.Π Δήμου Βόλβης – κ. Δαγκλή Μαρία)

      8. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης. 

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Α.Π.Κ Δήμου Βόλβης – κ. Θωμά Νικόλαος)

      9. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, Α΄ τριμήνου 2020.

     10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, Β΄ τριμήνου 2020. 

      11. Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ του ΟΚΠΑΠ έτους 2020 μετά την 1ηαναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις. 

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β – κ. Γκολιδάκης Χρήστος)

      12. Έγκριση της αριθ. 197/2020 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ περί επανασύστασης μη αμειβόμενης επιτροπής. 

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Σιάγκας Βασίλειος)

      13. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων.

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

      14. Μετατροπή Αναπτυξιακής Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει του Ν. 4674/2020 και συμμετοχή του Δήμου Βόλβης, στον νέο αυτό φορέα.

      15. Μεταβολή της εταιρικής μορφής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, σε εφαρμογή του Ν. 4674/2020. 

      16. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

      17. Αποδοχή τεχνικού προγράμματος έτους 2021, του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 

      18. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών οργάνων. 

      19. Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου. 

      20. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

      21. Λήψη απόφασης για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Λαγκαδά για ακίνητο του Δήμου Βόλβης στον οικισμό Λουτρών Κοινότητας Νέας Απολλωνίας Δ.Ε. Απολλωνίας Δήμου Βόλβης, προς περαίωση των Δηλώσεων του Ν. 2308/1995

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

      22. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης. 

      23. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Βόλβης, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.

      24. Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΕ.

      25. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Β΄ τριμήνου 2020. 

      26. Καθορισμός χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα στο λιμάνι Σταυρού και στο αλιευτικό καταφύγιο της Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης. 

      27. Λύση της με αρ. πρωτ. 1108/9.11.2018 συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Ασπροβάλτας.

      28. Συμμετοχή του Δήμου Βόλβης στο πρόγραμμα ΄΄ Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Τ.Π.Σ. ΄΄ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

      29. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020.

      30. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ).

      31. Ανασύσταση Διοικητικού συμβουλίου ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ