Εκτύπωση

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 19/08/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13204

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον «Ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Βόλβης έτους 2021» 
  2. Λύση της με αρ. πρωτ. 1108/09.11.2018 συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Ασπροβάλτας
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

   Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  καθώς είναι απαραίτητη η άμεση λήψη της απόφασης που αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, αφού σύμφωνα με τις με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/οικ.15448/05-08-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις συμπληρωματικές οδηγίες του με αρ. πρωτ. 38475/07-08-2020 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ., η υποβολή των σχετικών αιτημάτων από τους φορείς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 21/08/2020 (θέμα 1), είναι απαραίτητη η λήψη εισηγητικής απόφασης προς το Δ.Σ. για την λύση της συμβολαιογραφικής πράξης, ώστε να εισαχθεί ως θέμα στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο (θέμα 2) και έχουν προκύψει νέα θέματα αναμορφώσεων κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. πρ. 51728/17-08-2020  Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και είναι απαραίτητη η λήψη εισηγητικής απόφασης προς το Δ.Σ., ώστε να εισαχθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (θέμα 3).

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ