Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 11/05/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6322

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικούέτους 2019
 2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικούέτους 2019
 3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης»» 
 4. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν. Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» 
 5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας» της Πράξης: «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης» 
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης» 
 7. Αναστολή, παράταση προθεσμιών του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βόλβης» προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 8. Απαλλαγή υπολόγου από το 81/2020 ένταλμα προπληρωμής
 9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟοχημάτωντου Δήμου Βόλβης  
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 5880/30-04-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 5881/30-04-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ