Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 24/01/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 962

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο. 

(Εισηγητής Καπετανικόλα Ευαγγελία)

1.- Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βόλβης, έτους 2020.

2.- Περί διόρθωσης – συμπλήρωσης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», MIS 5032753,  κατόπιν του με αριθ. 73473/2019/14-01-2020 εγγράφου ΑΔΜΘ. 

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Τσουραλάκη Κυριακή)

3.- Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2019. 

4.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. 

5.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων. 

6.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων.

7.- Ορισμός τριμελούς επιτροπής άρθρου 7 Π.Δ. 270/81.

8.- Συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πόλεως & υπαίθρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

9.- Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου. 

10.-  Ορισμός υπεύθυνου για τις πληρωμές των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

11.- Περί ταμειακής διαχείρισης των Νομικών προσώπων από την     ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βόλβης

12.- Συγκρότηση επιτροπών Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: α.- Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών β.- Παραλαβής υπηρεσιών, Δήμου Βόλβης και ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, με ορισμό Προέδρων και Αντιπροέδρων αυτών, για το έτος 2020.

13.- Περί υλοτομίας συστάδων Δημοτικού δάσους Στεφανινών για το έτος 2020 και καθορισμός μισθωμάτων.

14.- Αποδοχή 128.787,35 € προϊόν συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2019.

(Εισηγητής Δήμαρχος – κ. Λιάμας Διαμαντής)

15.- Λήψη Απόφασης για την ανάκληση των υπ’ αριθμούς 114/26-04-2019 και 111/24-04-2019 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, προς εφαρμογή - υλοποίηση των προτάσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμό 170/Θ/2019 «Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου στους Δήμους Θέρμης, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Βόλβης και Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4622/2019 και το υπ’ αριθμό πρωτ. 3529/17-01-2020 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών

16.- Έγκριση συμμετοχής Δήμου Βόλβης σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού.

17.- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμισθώσεως – εκποιήσεως δημοτικών ακινήτων έτους 2020.

18.- Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό έτους 2020 και ορισμός Προέδρου. 

19.- Ανασύνθεση ΔΣ ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

20.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Δ΄ τριμήνου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ