Εκτύπωση

Έκτακτη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 30/10/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση Παιδικών Σταθμών του ΟΚΠΑΠ και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου Βόλβης και Σχολικών Επιτροπών για ένα έτος», για το Τμήμα Β – Γάλα για τον Φορέα:Δήμος Βόλβης 
  2. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23001/30-10-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών, για σύνταξη γνωμοδότησης – σχεδίου εγγράφου απόψεων της αναθέτουσας αρχής, επί της από 25-10-2019 (αρ. πρωτ. εισ. 22931/29-10-2019) προδικαστικής προσφυγής, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και αφορά τον υπ’ αριθ. 1/2019 Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Δήμου Βόλβης

   Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  καθώς είναι απαραίτητη η έγκριση του πρακτικού του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, ώστε να ληφθεί η απόφαση κατακύρωσης και  να συναφθεί νέα σύμβαση με τον ανάδοχο, αφού η προηγούμενη έχει λήξει (θέμα  1) και για να λάβει η αναθέτουσα αρχή τη γνωμοδότηση από δικηγόρο, ώστε να συντάξει το έγγραφο απόψεων που είναι υποχρεωμένη να καταθέσει στην Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής, σύμφωνα με το αρθρ. 365, παρ. 1 περ. β, του Ν. 4412/2016, δηλ. μέσα σε 10 ημέρες από τις 25-10-2019 (θέμα 2).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ