Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 18/10/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22236

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30΄, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο. 

 (Εισηγητές κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία )

1.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας χρόνου εργασιών του έργου «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης», Υποέργο «Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας»

2.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας χρόνου εργασιών του έργου «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης», Υποέργο «Κατασκευή τριών Υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 60 κ.μ.»

3.- Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης στο αγρόκτημα (Ο.Δ. 1930) της Τ.Κ. Νικομηδινού Δήμου Βόλβης (αγροτεμάχια 403,404,405,406,407,408,416,431,441,τμήμα 1130) 

(Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής ) 

4.- Εκλογή  εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, στις Γενικές Συνελεύσεις της Π.Ε.Δ. Κ.Μ. για την Δημοτική περίοδο 01-09-2019 έως 31-12-2023. 

5.- Ορισμός (2) δύο Δημοτικών συμβούλων, ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 

6.- Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης, για το ΄΄ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ΄΄ 

7.- Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Βόλβης, για την συμμετοχή στην Γενική συνέλευση του Δικτύου πόλεων με λίμνες στο Λιδωρίκι Δωρίδας, στις 07/12/2019. 

8.- Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Βόλβης, για την συμμετοχή στην ετήσια Γενική συνέλευση του ΄΄ Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών΄΄ κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2019 στον Τύρναβο Λάρισσας.

9.- Εκλογή εκπροσώπου Δήμου Βόλβης, για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) Κ.Μ. 

10.- Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., της ισόγειας αίθουσας, εμβαδού 50 τ.μ. που βρίσκεται εντός του Δημοτικού καταστήματος Κοινότητας Ασπροβάλτας.

11.- Αποδοχή χρηματοδότησης 11.050,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Βόλβης, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 

12.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2019.

13.- Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών Δήμου. 

14.- Περί έγκρισης μεταφοράς έως 12% από το συνολικό ποσό των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων  (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

15.- Κατανομή υπολοίπου 6ης  κατανομής  ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2019 και ανακατανομή υπολοίπων πιστώσεων ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ).  

16.-  Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ