Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 26/09/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20731

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο. 

(Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής) 

1.- Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βόλβης. 

2.- Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών, εκμισθώσεως - εκποιήσεως δημοτικών ακινήτων, λόγω παραίτησης από το αξίωμα του δημοτικού Συμβούλου. 

3.- Αντικατάσταση Μέλους – Προέδρου, του Α/θμιου και του Β/θμιου Συμβουλίου κινηματογράφων υπαίθρου Ν. Θεσ/νίκης για το υπόλοιπο του έτους 2019 αρχής γενομένης από 01-09-2019,  λόγω παραίτησης από το αξίωμα του δημοτικού Συμβούλου. 

4.- Αντικατάσταση λόγω παραίτησης από το αξίωμα του δημοτικού Συμβούλου, του ορισθέντος Δ.Σ. κ. Μπουρλή Γεωργίου με την αριθ. 53/2018 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. ως εκπροσώπου του Δήμου Βόλβης, για την Διοικητική παραλαβή με σχετικό πρωτόκολλο του έργου ΄΄Περιβαλλοντική αποκατάσταση πέντε ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) Δήμου Βόλβης΄΄. 

5.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου ΄΄Ανακατασκευή – Βελτίωση Δασικού Πυροφυλακίου΄΄ της πράξης ΄΄Έργα αντιπυρικής προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης΄΄. 

6.- Αίτημα Δημότισσας για οικονομική ενίσχυση. 

7.- Αποδοχή χρηματοδότησης 57.763,22 € από ΥΠ.ΕΣ. (Γ΄ κατανομή) και κατανομή αυτής, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Δήμου Βόλβης έτους 2019.

8.- Αίτημα της ΕΑΣΘ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ.  

9.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2019. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ