Εκτύπωση

Έκτακτη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 01/08/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17273

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, για χρήση ως χώρου για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ) στη Δ.Κ. Σταυρού
  2. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, για χρήση ως χώρου για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ) στη Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας
  3. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 17272/01-08-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  καθώς θα πρέπει να εγκριθούν τα πρακτικά των ανωτέρω δημοπρασιών άμεσα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες σύναψης νέων συμφωνητικών με τους αναδόχους την επομένη της λήξης των ενεργών μισθωτηρίων συμφωνητικών, ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα, καθώς το ένα εξ’ αυτών λήγει στις 08-08-2019 (θέματα 1 & 2) και για την άσκηση ενδίκων μέσων, λόγω της λήξης της προθεσμίας για την άσκηση αυτών (θέμα 3).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ