Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 19/4/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

  1. Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας συμμόρφωσης των εθνικών αρχών προς την από 27-10-2011 Απόφαση του Δ.Ε.Ε. (Υπόθεση C-601/10 Ευρωπαϊκή Επιτροπής κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) μετά την παραλαβή του υπ’ αριθμό πρωτ. οικ.22806/17-04-2019 εγγράφου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης («Θέμα : Συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση C-601/10 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)», το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων και στον Δήμο Βόλβης, στον οποίο εισήλθε με αριθμό πρωτ. 7840/18-04-2019.
  2. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών  εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
  3. Γνωμοδότηση για διαδικασία ακύρωσης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 31429/2009/09.10.2014 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ