Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 04/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18534

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ, για τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης
 4. Απαλλαγή υπολόγου από το 611/2018 ένταλμα προπληρωμής
 5. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 353/2018
 6. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 354/2018
 7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18528/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18529/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18530/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18531/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18532/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18533/04-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/232 Δ.Π.Ε. Σταυρού

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ