•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 19/04/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 7888 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 225.690,85 € με Φ.Π.Α. 24% (182.008,75 € άνευ ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών προς προμήθεια, όπως αυτά ορίζονται στην αρ. 4/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ
Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014
Τηλ.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 08/03/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 4773 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 77/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 75ΧΟΩ9Ω-ΩΨ3), δόθηκε παράταση στην προθεσμία παραλαβής των προσφορών για τον αρ. 1/2019 διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 70468 και τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και οι αλλαγές που προκύπτουν είναι ως εξής :

 1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  είναι η 29η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13:00:00μ.μ. αντί της 14ης του μηνός Μαρτίου, του έτους  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00:00 μ.μ.
 2. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» η 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ. αντί της 20ης του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Τονίζουμε ότι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 19PROC004438946 ισχύουν ως έχουν. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή έτσι ώστε να ληφθεί σωστά υπόψη η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, στις περιπτώσεις που κάποιο στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί  σε σχέση με αυτήν ( π.χ. η διάρκεια ισχύος για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό , ο χρόνος ισχύος της προσφοράς) .

Η προαναφερθείσα παράταση θα λάβει δημοσιότητα μέσω:

α) διορθωμένης προκήρυξης που θα αποσταλεί αυθημερόν με ηλεκτρονικά μέσα  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) της παρούσας ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης :  www.dimosvolvis.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου και

γ) της παρούσας ανακοίνωσης στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης )

2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία)

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 07/03/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 4544 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ”

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ”για 12 έτη από την υπογραφή της σύμβασης,ενδεικτικού προϋπολογισμού καθαρής αξίας240.000 € (297.600,00 με ΦΠΑ 24 %).Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην αρ. 68/2018 μελέτη  του Δήμου Βόλβης.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014, Ελλάδα , Κωδικός NUTS : EL522

Τηλ.: 23973-30220, 23973-30221,Φαξ: 23970-65600,

Αρμόδιοι για πληροφορίες : Μαρία Καραγιάννη / Ευτυχία Κούρτη    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης:www.dimosvolvis.gr.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών:

Κωδικός NUTS: EL 522

4. Σύντομη Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (  CPV : 79411000-8)

Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης είναι να  παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση την Κύρια Σύμβαση (ΣΠΥ), την καλή εκτέλεση της και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (ΣΠΥ). Η Κύρια Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης»”.

5. Προσφορές

Οι Προσφορές υποβάλλονται με βάση το σχετικό άρθρο 2.4. της διακήρυξης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα αυτής.

6. Χρόνος παράδοσης –μέγιστος χρόνος υλοποίησης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε 12 Έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και μπορεί να επεκταθεί χωρίς αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου, ανάλογα με την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης του Αναδόχου (Κύρια Σύμβαση) για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης”.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους , που αποτυπώνονται στο Παράρτημα  ΙΙ της διακήρυξης και στην αρ.68/2018 μελέτη( Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) .

Στο Άρθρο 2.2.9.2 Β2 της διακήρυξης , προσδιορίζεται ότι μέρος λαμβάνουν αυτοί που:

1)είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (Ενεργειακή Εξοικονόμηση - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ) και  

2) είναι εγγεγραμμένοιστο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τιςΕπιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry εφόσον είναι διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση να καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση. 

Στο Άρθρο 2.2.9.2 Β4 της διακήρυξης ,σχετικά με το προσωπικό , υπάρχει υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. (αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που την απαρτίζουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

 

9. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των Προσφορών είναι η 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την 7η του μηνός Μαρτίου, του έτους  2019, ημέρα Πέμπτη. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 10η του μηνός Απριλίου, του έτους  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07/03/2019

07/03/2019

13:00:00 μ.μ.

04/04/2019

13:00:00 μ.μ.

10/04/2019

10:00:00 π.μ.

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό για 12 μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12.Εγγυήσεις ( Υποδείγματα στο Παράρτημα V της διακήρυξης)

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή, πρέπει να  κατατεθεί από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 € σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2.1 της διακήρυξης.

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

13. Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει από Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλβης. Η δαπάνη για το Δήμο Βόλβης βαρύνει το κάτωθι Κ.Α.: 02.20.6117.0001και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

14. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 68/2018 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

15. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Αναλυτικά πληροφορίες για τις προδικαστικές προσφυγές δίδονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 4/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 6/03/2019 με αρ. προκήρυξης 2019/S046-105614.

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:71425

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης )

2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία)

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 12/02/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 2706 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»

ΜΕΤΡΟ 4.
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ»

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου – Λίμνης»εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 550.806,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.και 683.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα:  www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Δανιηλίδης Μιλτιάδης, Γιαλίδου Ανδριανή

τηλ.: 2397024420, 2397330222, Φαξ: 2397065600

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 80129 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικός CPV: 45233123-7 - Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς

 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης, σε μήκος 3.346,87 μ. και πλάτος 5,50 μ., η οποία διαθέτει πέντε τεχνικά γεφύρωσης καναλιών άρδευσης. Θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας (αφαίρεση υφιστάμενων σε βάθος 0,20m, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m, βάση πάχους 0,10m  σε δύο στρώσεις, υπόβαση μεταβλητού πάχους) και εργασίες σήμανσης (κατακόρυφη σήμανση – πινακίδες σταθερού περιεχομένου, οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις).

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

 2. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) μέρες με έναρξη της προθεσμίας την ημερομηνία που θα οριστεί στη σύμβαση.

 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

8.3. Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

8.5. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 08/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ..

12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

16. Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210003 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

17. Προδικαστικές προσφυγές:Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 11.016,00ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 08/10/2019. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δικαιούχο Δήμο Βόλβης.

19. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα για έργα κάτω των ορίων.

20. Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
και με εντολή του (Α.Δ. 324/2018)
Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
και Οικονομικής Διαχείρισης

Καρακίτσος Απόστολος