•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 19/04/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 7888 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 225.690,85 € με Φ.Π.Α. 24% (182.008,75 € άνευ ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών προς προμήθεια, όπως αυτά ορίζονται στην αρ. 4/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ
Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014
Τηλ.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 08/03/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 4773 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 77/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 75ΧΟΩ9Ω-ΩΨ3), δόθηκε παράταση στην προθεσμία παραλαβής των προσφορών για τον αρ. 1/2019 διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 70468 και τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και οι αλλαγές που προκύπτουν είναι ως εξής :

  1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  είναι η 29η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13:00:00μ.μ. αντί της 14ης του μηνός Μαρτίου, του έτους  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00:00 μ.μ.
  2. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» η 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ. αντί της 20ης του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Τονίζουμε ότι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 19PROC004438946 ισχύουν ως έχουν. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή έτσι ώστε να ληφθεί σωστά υπόψη η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, στις περιπτώσεις που κάποιο στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί  σε σχέση με αυτήν ( π.χ. η διάρκεια ισχύος για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό , ο χρόνος ισχύος της προσφοράς) .

Η προαναφερθείσα παράταση θα λάβει δημοσιότητα μέσω:

α) διορθωμένης προκήρυξης που θα αποσταλεί αυθημερόν με ηλεκτρονικά μέσα  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) της παρούσας ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης :  www.dimosvolvis.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου και

γ) της παρούσας ανακοίνωσης στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης )

2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία)

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ