•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Επιλογή Ανάδοχου Εκτέλεσης Υπηρεσίας «Διαδραστική Μόνιμη Έκθεση για την Προεπαναστατική και Επαναστατική Ιστορία του Δήμου Βόλβης με Χρήση Τεχνολογικών Μέσων»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30/06/2023
Aριθμ. Πρωτ.: 11919

 

Προκήρυξη
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαδραστική Μόνιμη Έκθεση για την Προεπαναστατική και Επαναστατική Ιστορία του Δήμου Βόλβης με Χρήση Τεχνολογικών Μέσων», με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 292.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), συνολικής καθαρής αξίας 236.129,03 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%): 56.670,97 €.

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998246635

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80703.00022

Έδρα: Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη

Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236

 1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 197341 καθώς και στην ιστοσελίδα του Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. καθώς και του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της προμήθειας:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικοί CPV: 30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες), 72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού) και 92500000-6 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες).
 2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Η  δημιουργία  διαδραστικής μόνιμης έκθεσης για την προεπαναστατική και επαναστατική ιστορία του Δήμου Βόλβης με χρήση τεχνολογικών μέσων. Στόχος του έργου  είναι μέσω της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής του κληρονομίας, να αναδείξει με σύγχρονα μέσα την ιστορία της ευρύτερης περιοχής που ανήκει στο Δήμο κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας καθώς και τον ρόλο αυτής κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821 αλλά και μετά μέχρι την απελευθέρωση με την συνθήκη του Λονδίνου.

Η έκθεση θα χωρίζεται θεματολογικά  (και χωροταξικά) σε τρείς ιστορικές περιόδους.

Α) Τουρκοκρατία – προεπαναστατική περίοδος

Β) Επανάσταση 1821

Γ) Απελευθέρωση – Νεότερη Ιστορία

Κάθε θεματολογική περίοδος θα περιλαμβάνει ψηφιακά αφηγηματικά μέσα και διαδραστικές εφαρμογές προκειμένου, αφενός να αφηγηθεί την ιστορία και αφετέρου να «μεταφέρει» βιωματικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη εποχή, έτσι ώστε αυτός να γνωρίσει τα ήθη, τα έθιμα καθώς και τα πρόσωπα.  

Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή ιστοσελίδας, η οποία θα δίνει τις σχετικές πληροφορίες λειτουργίας, τοποθεσίας κλπ. Παράλληλα θα αποτελεί τρόπο διαφήμισης και προσέλκυσης επισκεπτών στην έκθεση. Θα περιλαμβάνει δε και μέρος του ψηφιακού περιεχομένου (εικόνες και βίντεο).

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα ορίσει ο Δήμος ώστε να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής διακήρυξης.

 1. Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 02α/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/06/2023

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

30/06/2023

30/06/2023

13:00:00 μ.μ.

31/07/2023

13:00:00 μ.μ.

02/08/2023

10:00:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β)  νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

γ)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 1. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.4 - 2.2.8 της διακήρυξης.
 2. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 3. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

 1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 1. Γλώσσα διαδικασίας:

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 1. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικών ετών 2023 και 2024  του Φορέα  με Κ.Α.: 02.61.6142.0007 με τίτλο «Υποέργο 1 για το έργο  «Διαδραστική μόνιμη έκθεση για την προεπαναστατική και επαναστατική ιστορία του Δήμου Βόλβης με τη χρήση τεχνολογικών μέσων» (πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης - ΑΤ14)».

 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (4.722,58 €).
 2. Προδικαστικές προσφυγές:

Ακριβείς πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 3.4 [Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία] της διακήρυξης.

 1. Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/06/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έλαβε συστημικό αριθμό 23-400187-001 και δημοσιεύθηκε στις 30/06/2023 (Αριθμός Προκήρυξης: 2023/S 124-395670)

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 30/06/2023.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες (αποστάλθηκε στις 30/06/2023 για δημοσίευση): ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης)

 1. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ