•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ‘ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ’ ΚΑΙ ‘ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’ (ΥΠΟΕΡΓΟ 9)»

ΕΠΑνΕΚ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 04/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 193294

 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ‘ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ’ ΚΑΙ ‘ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’ (ΥΠΟΕΡΓΟ 9)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.452,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 35.288,48 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 182.840,48 €.

Αντικείμενο σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας ‘έξυπνης πόλης’ και ‘βιώσιμης κινητικότητας’ στο Δήμο Βόλβης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 της Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης».

Συγκεκριμένα το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης 2 σταθμών φόρτισης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για επισκέπτες)-Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης (συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά τροφοδοτικά, καλώδια UTP, ιστοί, Gateway συλλογής δεδομένων WiFi και τα απαιτούμενα υλικά ανά σημείο πρόσβασης, Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου δικτύου)
 • Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Εφαρμογές
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος ελέγχου πληρότητας κάδων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα τεχνολογίας LED
 • Σύστημα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ και δεδομένων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας" προς τους πολίτες
 • Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των υποσυστημάτων και των εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας πλατφόρμας έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης πλατφόρμας έξυπνης πόλης και πλατφόρμας έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών.

Κωδικοί CPV:

32510000-1

Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας

31711423-4

Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα

 

51500000-7

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

48000000-8

Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

 

72000000-5

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

 

48210000-3

Πακέτα λογισμικού δικτύωσης

 

48422000-2

Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

 

31681500-8    

Σταθµοί Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και για όλα τα είδη της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 2α  Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.949,04 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 1191, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910068). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.64.7135.0006 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 9 της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4300/1462/Α3/28-06-19 (ΑΔΑ: ΩΠ6Χ465ΧΙ8-Θ1Ν) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS: 5034917.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193294 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικής και 
Οικονομικής Διαχείρισης

Νικόλαος Πανταζίδης