•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού (Υποέργο 7)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός 22/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 22069

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 177128

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.030,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 9.607,20 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 49.637,20 €.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

Εκτιμώμενης Αξίας: 4.340,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρής Αξίας: 3.500,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 840,00 €)

ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εκτιμώμενης Αξίας: 7.291,20 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρής Αξίας: 5.880,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 1.411,20 €)

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Εκτιμώμενης Αξίας: 25.110,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρής Αξίας: 20.250,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 4.860,00 €)

ΤΜΗΜΑ Δ’ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Εκτιμώμενης Αξίας: 12.896,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρής Αξίας: 10.400,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 2.496,00 €)

Αντικείμενο σύμβασης:

Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στον Δήμο Βόλβης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 7.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση:

  • Δέκα (10) πινακίδων βαδίσματος (ΤΜΗΜΑ Α’)
  • Τριάντα (30) κάδων απορριμμάτων (ΤΜΗΜΑ Β’)
  • Εικοσιπέντε (25) καθιστικών σωμάτων με χαλύβδινο σκελετό (ΤΜΗΜΑ Γ’) και
  • Είκοσι (20) γλαστρών φύτευσης (φυτοδοχείων) (ΤΜΗΜΑ Δ’).

Κωδικοί CPV:

ΤΜΗΜΑ Α’:

34928471-0 (Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης)

ΤΜΗΜΑ Β’ και Δ’:

34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός)

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ :

34946240-4 (Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων)

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κάθε Τμήμα της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε Τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα Τμήματα Α΄,Β΄, Γ’ και Δ’ σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε Τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων ευρώ και εξήντα λεπτών (800,60 €). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερομένου/ων Τμήματος/ων:

ΤΜΗΜΑ Α’:

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

70,00 €

ΤΜΗΜΑ Β’:

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

117,60 €

ΤΜΗΜΑ Γ’:

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

405,00 €

ΤΜΗΜΑ Δ’:

ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

208,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 1191, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910068). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.64.7135.0005 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 7 της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4300/1462/Α3/28-06-19 (ΑΔΑ: ΩΠ6Χ465ΧΙ8-Θ1Ν) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS: 5034917.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για το κάθε Τμήμα ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 177128 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ