•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Δημόσιος, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου - Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου και Γυμνασίου Νέας Απολλωνίας

sima

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤEΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Προφήτης, 28/07/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 15 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης

Έχοντας υπόψιν:

-τις διατάξεις του Νόμου1566/1985 'Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης¨

-το νόμο 1892/1990 ΦΕΚ 101τ.Α/31/7/90 .

-τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά  όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ 98 τ'Α

- την αριθ.Δ4/11927/3/2/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 242 τ'Β/9/2/2004

-Τον νόμο3463/2006ΦΕΚ 114 τ.Α/08/06/2006" Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων 

-Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007,ΦΕΚ1950τ.Β"κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού εσωτερικών  περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς εσωτερικών 

-Την υπουργική απόφαση με αριθ. πρωτοκόλλου 67184/Δ2/29-4-2015

-την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ264613/25-8-2016 με την οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι με αρ.6431/Δ4/6-5-2008 και 11526/Δ4/10-0-2010  ΚΥΑ περί λειτουργίας κυλικείων Δημοσίων σχολείων 

Και την ανάγκη για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού των Σχολείων  

Προκηρύσσει

Δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό

με ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση των  κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    Λυκείου-Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου  και  Γυμνασίου Νέας Απολλωνίας προκειμένου για τη λειτουργία και εκμετάλλευσή τους, καθορίζοντας τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ως εξής: 

 • Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει την 27-8-2020 και από ώρα 9 π.μ έως 10π.μ. στα γραφεία του Δήμου, στο Σταυρό,  στο Δημοτικό Κατάστημα άνω του ΚΑΠΗ.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις των ισχυουσών ΚΥΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επι­τροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης (ήτοι, μετά τις 10 π.μ. της  27/8/2020) δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφε­ρόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 • Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

            Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

            α) Η τιμή της προσφοράς,

            β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

            γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια

δ) η μονογονεϊκή ιδιότητα 

            ε) Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

            Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ, δ, ε ανωτέρω  περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

 • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο.
 • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριοΤο σύνολο των μορίων, λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου υπολογίζονται πέντε (05)μόρια.
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα ως προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια υπολογίζονταιτρία (03) μόρια.
 • Για τη μονογονειϊκή ιδιότητα υπολογίζονταιτέσσερα (04) μόρια.
 • Για την πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ υπολογίζεται επιπλέονένα (01) μόριο.
 • Για την πιστοποίηση είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) υπολογίζονταιδύο (02) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι, η Επιτροπή τους ζητά να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν: 

            α) Φυσικά πρόσωπα, καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα

            β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας

            Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

            Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

            α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

            β) Όσοι είναι συνταξιούχοι. 

            γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007). 

            δ) Όσοι εκμεταλλεύονται ήδη άλλο κυλικείο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

            ε) Όσοι έχουν οφειλές στη Σχολική Επιτροπή, που αφορούν σε μισθώματα προηγουμένων ετών από μίσθωση κυλικείων. 

             στ)  Όσοι έχουν οφειλές στο Δήμο και στη ΔΕΥΑΒ οι ίδιο ή οι σύζυγοί τους  

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

            α) Έγγραφη αίτηση, με πλήρη στοιχεία, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

            β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που θα εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε, ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. 

            Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού..

            Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

δ) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

ε) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

στ) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ζ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 

η) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

θ) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας  

ι) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ια) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

ιβ) Εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της εκμίσθωσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλήν της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκμεταλλεύονται ήδη άλλο κυλικείο δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (για πλειοδότη και εγγυητή).

ιε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν οφειλές στη Σχολική Επιτροπή από προηγούμενα μισθώματα (για πλειοδότη και εγγυητή). 

ιστ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν οφειλές σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου (για πλειοδότη και εγγυητή).

ιζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα. 

Τα κείμενα των Υ/Δ μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία και μόνη Υ/Δ

ιθ) Πιστοποιητικό από τον ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο φορέα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή,  , στα γραφεία του Δήμου, στο Σταυρό (πάνω από το ΚΑΠΗ) και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται, κατά την κρίση της, να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πλήν της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο καθορισμένο όριο εκκίνησης.

5. Διάρκεια εκμίσθωσης 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη, δίχως δυνατότητα παράτασης.

6. Ενστάσεις

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους αναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 

Την ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά, με τη φροντίδα της Επιτροπής, αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

7. Καταβολή μισθώματος 

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος, όπως αυτό θα προκύψει από τη διαδικασία, θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρείς (3) δόσεις μέσα σε ένα σχολικό έτος. Η 1η δόση θα καταβάλλεται στις 30 Νοεμβρίου, η 2η στις 28 Φεβρουαρίου και η 3η στις 31 Μαΐου κάθε έτους. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = 1/189 · α · β · γ

Όπου:

υ είναι το ύψος των δόσεων, 

189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους,  

α είναι η προσφορά, 

β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, 

γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών, για την περίοδο που καλύπτει η δόση. 

            Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων, στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος.  

            Κατά την περίοδο, από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται  189  εργάσιμες ημέρες.  

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

8. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 

            α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του κυλικείου σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.  Το πρόσωπο, το οποίο θα συνεπικουρεί, πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007). 

            β) Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή, μετά την υπογραφή της συμβάσεως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

γ) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (σχετική η αριθμ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος).

δ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (σχετική η αριθμ. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).

ε) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας (σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος). 

στ)  Θα πρέπει να τηρεί αυ­στηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.  

ζ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.

η) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.

θ) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. 

ι) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος, με μείωση των μαθητών άνω του 20%, ο μισθωτής του κυλικείου δύναται να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη δυνητική αποχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

9. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό υπέρ κάποιου, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες, ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο. 

β) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή  θα διαπιστωθεί από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή. 

            γ) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το  ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 - § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η.. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς  το σύνολο των ΚWH του σχολείου”.

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ 

KWH κυλικείου

 x 

Συνολικό ποσό λογαριασμού

Σύνολο KWH σχολείου

δ) Να προβεί σε καταγγελία και λήξη της σύμβασης, σε περίπτωση μη καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, καθώς και για όποιο σπουδαίο άλλο λόγο, μονομερώς και δίχως πρότερη ειδοποίηση.

10. Λοιποί όροι

α) Η εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται καθ’ ουδένα τρόπο στις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. 

            β) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

γ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο/μισθωτή του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και θα αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο μισθωτής/ εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν αυτές δεκτές,  υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου), μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. 

δ) Οι δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ. του κυλικείου βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή αυτού.  

ε) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα (9) έτη, αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

στ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση. 

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής:

 • η περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, της ΔημοτικήςΕνοτήτας  Ρεντίνας και των σχολικών μονάδων. 
 • θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τα αποτέλεσμα των πλειοδοτικών διαγωνισμών  αφού συνταχθούν τα  Πρακτικά θα τεθούν στην κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή τους ή όχι.

 

Η Πρόεδρος Της Σχολικής Επιτροπής

Παντσάκη Σουλτάνα        


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT