•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: "Προμήθεια σκηνών για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής του Δήμου Βόλβης"

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 06/05/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 6061 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΒΟΛΒΗΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια Σκηνών για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής του Δήμου Βόλβης»,συνολικής εκτιμώμενης αξίας 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% (120.000 € άνευ Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναιη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτό ορίζεται στην αρ.7/2020 σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014, Ελλάδα

Τηλ.: 2397330220 και 30221,Fax: 23970 61888

E-mailpromithies.dimosvolvis@gmail.com

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Ευτυχία Κούρτη    

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

γ)Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

δ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. 

ε)H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr.

στ)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς και του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βόλβης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας.

3. Κωδικός NUTS Κύριου Τόπου Παράδοσης της Προμήθειας

Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

4. Περιγραφή της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πενήντα (50) σκηνών κατασκήνωσης για την αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων σκηνών που δεν μπορούν πλέον να συντηρηθούν, για τις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής του Δήμου Βόλβης στον Σταυρό με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών, του απαραίτητου εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Παιδικής Εξοχής. Κωδικός CPV: 39522530-1 (Σκηνές).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 7/2020 σχετικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00 €,  ΦΠΑ: 28.800,00 €).Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την κατασκευή, την μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση και την επίδειξη συναρμολόγησης των προς προμήθεια σκηνών στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους δίδονται στην υπ’ αρ. 7/2020 σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

5. Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη και στην υπ’ αρ. 07/2020 σχετική μελέτη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας όλων των προς προμήθεια ειδών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

6. Εγγυήσεις

1)​ Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 4412/2016), ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (2.400,00 €).

2)​ Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Δικαιούμενοι Συμμετοχής

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Ειδικοί ΌροιΕκτέλεσης της Σύμβασης

1.Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50)  εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τη λήψη της εντολής παραγγελίας της Υπηρεσίας (γραπτής ή και τηλεφωνικής). Η παράδοση των προς προμήθεια σκηνών θα γίνει είτε στο σύνολό της είτε τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, στον χώρο της Παιδικής Εξοχής του Δήμου Βόλβης, στον Σταυρό. Η μεταφορά των προς προμήθεια σκηνών θα γίνει με ευθύνη, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την  υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία και την ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

2.Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή είναι επίσης η επίδειξη συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης της σκηνής και τοποθέτησής/στήσιμό της πάνω στην υπάρχουσα βάση έδρασης.

3.Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα υπό προμήθεια είδη καθορίζεται σε δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο των δύο (2) ετών απορρίπτονται. Για το ανωτέρω διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί φθορά ή βλάβη λόγω κακής κατασκευής ή αστοχίας υλικού και όχι λόγω κακής χρήσης ή συντήρησης αυτού, με δική του φροντίδα και δαπάνη για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από το Δήμο).

9. Παραλαβή Προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 6ηΜαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

06/05/2020

06/05/2020

13:00:00 μ.μ.

22/05/2020

13:00:00 μ.μ.

28/05/2020

10:00:00 π.μ.


10. Χρόνος 
Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της Διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

12. Χρηματοδότηση

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 148.800,00 με Φ.Π.Α. 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310401007 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Οικονομικού Έτους 2019 (σχετικό το με αρ. πρωτ. Δ11/οικ 18553/735/22-04-19 έγγραφο του Υπουργείου). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.15.7135.0013«Προμήθεια σκηνών για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής» σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Οικονομικού Έτους 2020του Δήμου Βόλβης.

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής καθώς και οι προβλεπόμενες διαδικασίεςορίζονται βάσει του Ν. 4412/2016, του Π.Δ. 39/2017 και των ειδικώς αναφερόμενων στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

14. Δημοσιότητα

Η παρούσα Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε το Συστημικό Αριθμό: 91104.Επίσης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση  Διακηρύξειςκαι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) 
2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία της Θεσσαλονίκης) 

Επίσηςη παρούσα Προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων.

15.  Κριτήρια Επιλογής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.7/2020 σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβηςκαι τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της Διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ