Εκτύπωση

Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ( Αρ. Συστήματος Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 91128)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΕΜΑ:
Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
( Αρ. Συστήματος Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 91128)

Ενημερώνουμε και παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων  για τον  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Δημιουργία Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της ιστορίας, της λαογραφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Άνω Σταυρού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme», συνολικού προϋπολογισμού 98.337,20 € με Φ.Π.Α. 24% (79.304,19 € άνευ ΦΠΑ), ότι αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ορθή επανάληψη, μετά από υπόδειξη της Διαχειριστικής Αρχής, ως προς την ονομασία του προγράμματος χρηματοδότησης και του λογότυπου αυτού που εμφανίζεται ως επικεφαλίδα στα έγγραφα. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

(Σύμφωνα με την αρ. 278/2019 ΑΔ) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ