Εκτύπωση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Διαπραγμάτευση: «Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Ιουνίου 2018 στη Δ.Ε. Ρεντίνας»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 12/07/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 14304 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία «Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Ιουνίου 2018 στη Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 68.547,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλό του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. 10/2019 σχετική  μελέτη αναρτηθείσα με την παρούσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Πληροφορίες στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970_65875, φαξ 23970 61888 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ