Εκτύπωση

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 18/06/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 11673 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης», εκτιμώμενης αξίας 92.741,94 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρου 221, παράγραφος 10.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ.324/2018)
Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
και Οικονομικής Διαχείρισης

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ