•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 18/02/2019

Αρ. Πρωτ. 3121

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες:   Κούρτη Ευτυχία

Τηλέφωνο: 23973 30221

FAX. :  23970 65600

Ηλ.Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ" ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "CONNECT" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Βόλβης στην υλοποίηση της διαχείρισης και ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους» («Museums Connecting Cultures Connecting People»)  και ακρωνύμιο «CONNECT» και ειδικότερα στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3 και 1.1.4 του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” και ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών στο συνημμένο: Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης.pdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2863

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε σε διατάξεις του από τον Ν. 4555/2018

 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 4. το άρθρ. 15 του Ν. 4467/2017

 5. τα άρθρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001

 6. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών»

 7. την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017)”

 8. την αρ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα παραχώρησης (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ9Ω-Υ00)

 9. τις αρ. 1/2019 και 4/2019 Αποφάσεις του Τ.Σ. της Δ.Κ. Βρασνών και Δ.Κ. Ασπροβάλτας αντίστοιχα για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού  

 10. την αριθ. 2/2019  Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού (ΑΔΑ: Ω704Ω9Ω-ΣΦΕ)

 11. την αριθ. 19/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω1ΥΓΩ9Ω-ΝΚΥ)

 12. το υπ’ αριθ. 8149/11.2.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης

Προκηρύσσει:

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:   

 1. Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) και την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), ορίζονται ως εξής:

Τετραγωνικά Μέτρα

Δ.Κ.

Τοποθεσία

500 τ.μ.

Ασπροβάλτα

1η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ405, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

500 τ.μ.

Ασπροβάλτα

6η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ807, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

314 τ.μ.

Βρασνά

2η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ578, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

130 τ.μ.

Βρασνά

13η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ316, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άνωθεν ΚΑΠΗ.

4) Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7,20 €), ανά τετραγωνικό μέτρο θέσης και ανά έτος (7,20 €/τ.μ./έτος).

5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης, του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

6) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί της 1ης δόσης του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αντιστοιχεί στο ετήσιο μισθωτικό αντάλλαγμα.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται, με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα μισθωτήρια θα πρέπει να συνυπογράφονται από τους μισθωτές, ώστε να εξασφαλίζεται η γνώση τους αναφορικά με τη θέση της παραχωρούμενης έκτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

7) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η/12/2019.

8) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%.

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 12, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όρια του μισθίου.

Η όλη διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι συνυπεύθυνος με το Δήμο να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου και να τηρεί τα όρια των αποστάσεων (διάδρομος, ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής) που του έχουν υποδειχθεί, το ποσοστό της μέγιστης κάλυψης, καθώς και να μην υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία του έχουν εκμισθωθεί. 

10) Λήξη μίσθωσης

Απαγορεύεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

11) Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

12) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, καθώς και της Δ.Ε. όπου κείτονται οι προς παραχώρηση χώροι, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

14) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

Το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση, τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς, συνοδευόμενο από το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης υποχρεούται να ενημερώσει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.), εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής. 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

16) Άλλες διατάξεις/Δικαιολογητικά

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», καθώς και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.

Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης του μισθίου.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος, σταθερής κατασκευής ή στεγάστρων, οι τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π..

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν.

Η παράβαση του όρου αυτού καθιστά αυτομάτως το μισθωτή έκπτωτο.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

 2. Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος.

 3. Δημοτική ενημερότητα, καθότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Βόλβης.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης, άνευ αποζημιώσεως.

17) Εγγύηση συμμετοχής/ καλής εκτέλεσης

Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος.

18) Λοιποί όροι

1. Ως προς τους δικαιούχους παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παραπέμπουμε στο άρθρο 3 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών».

2. Ως προς τον τρόπο και το είδος της σύμβασης παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 4 αυτής.

3. Ως προς το χρόνο παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 6 αυτής.

4. Ως προς το αντάλλαγμα, παραπέμπουμε στο άρθρο 7 αυτής, στο αριθ. πρωτ. 8180/23.5.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στη σχετική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

5. Ως προς τους περιορισμούς/ υποχρεώσεις/ απαγορεύσεις προς τους υπέρ ών η παραχώρηση, παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα, καθώς και στο άρθρο 12 της ανωτέρω ΚΥΑ, με επιπλέον αναφορά ότι οφείλουν να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων απλής χρήσης εντός αιγιαλού, παραλίας» της εν λόγω.

6. Ως προς τη διαδικασία και τους όρους μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, παραπέμπουμε στο άρθρο 13 αυτής.

7. Ως προς επιπλέον πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης (καντίνες, τραπεζοκαθίσματα, θαλάσσια σπόρ), παραπέμπουμε στο άρθρο 14 αυτής.

8. Ως προς την τυχόν ανάκληση της παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 15 αυτής.

9. Ως προς τα θέματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, παραπέμπουμε στο άρθρο 16 αυτής,

καθώς και σε τυχόν τροποποιητικές αυτών βάσει της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί το όλον της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017), καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) μαζί με τα παραρτήματα αυτών και τους πίνακες.

Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017), καθώς και η ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017)  δεν υποκαθιστούν τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.   

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2397330231 και fax  2397065600.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο.

Β.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί από το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81 και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2862

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε σε διατάξεις του από τον Ν. 4555/2018

 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 4. το άρθρ. 15 του Ν. 4467/2017

 5. τα άρθρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001

 6. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών»

 7. την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017)”

 8. την αρ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα παραχώρησης (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ9Ω-Υ00)

 9. τις αρ. 1/2019 και 4/2019 Αποφάσεις του Τ.Σ. της Δ.Κ. Βρασνών και Δ.Κ. Ασπροβάλτας αντίστοιχα για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού  

 10. την αριθ. 2/2019  Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού (ΑΔΑ: Ω704Ω9Ω-ΣΦΕ)

 11. την αριθ. 19/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω1ΥΓΩ9Ω-ΝΚΥ)

 12. το υπ’ αριθ. 8149/11.2.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης

Προκηρύσσει:

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:   

 1. Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) και την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), ορίζονται ως εξής:

Τετραγωνικά Μέτρα

Δ.Κ.

Τοποθεσία

70 τ.μ.

Ασπροβάλτα

8η θέση αιγιαλού, έναντι του  Ο.Τ. Γ793, για την ανάπτυξη εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ έως 31.12.2019

70 τ.μ.

Βρασνά

3η θέση αιγιαλού, έναντι του  Ο.Τ. Γ153 και Γ154 ΚΧ, για την ανάπτυξη εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ έως 31.12.2019

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άνωθεν ΚΑΠΗ.

4) Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7,20 €), ανά τετραγωνικό μέτρο θέσης και ανά έτος (7,20 €/τ.μ./έτος).

5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης, του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

6) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται, με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα μισθωτήρια θα πρέπει να συνυπογράφονται από τους μισθωτές, ώστε να εξασφαλίζεται η γνώση τους αναφορικά με τη θέση της παραχωρούμενης έκτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

7) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η/12/2019.

8) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%.

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 12, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όρια του μισθίου.

Η όλη διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι συνυπεύθυνος με το Δήμο να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου και να τηρεί τα όρια των αποστάσεων (διάδρομος, ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής) που του έχουν υποδειχθεί, το ποσοστό της μέγιστης κάλυψης, καθώς και να μην υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία του έχουν εκμισθωθεί.

10) Λήξη μίσθωσης

Απαγορεύεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

11) Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

12) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, καθώς και της Δ.Ε. όπου κείτονται οι προς παραχώρηση χώροι, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

14) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

Το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση, τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς, συνοδευόμενο από το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης υποχρεούται να ενημερώσει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.), εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

16) Άλλες διατάξεις/Δικαιολογητικά

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», καθώς και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.

Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης του μισθίου.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος, σταθερής κατασκευής ή στεγάστρων, οι τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π..

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν.

Η παράβαση του όρου αυτού καθιστά αυτομάτως το μισθωτή έκπτωτο.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 2. Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος.
 3. Δημοτική ενημερότητα, καθότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Βόλβης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης, άνευ αποζημιώσεως.

17) Εγγύηση συμμετοχής/ καλής εκτέλεσης

Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος.

18) Λοιποί όροι

1. Ως προς τους δικαιούχους παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παραπέμπουμε στο άρθρο 3 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών».

2. Ως προς τον τρόπο και το είδος της σύμβασης παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 4 αυτής.

3. Ως προς το χρόνο παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 6 αυτής.

4. Ως προς το αντάλλαγμα, παραπέμπουμε στο άρθρο 7 αυτής, στο αριθ. πρωτ. 8180/23.5.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στη σχετική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

5. Ως προς τους περιορισμούς/ υποχρεώσεις/ απαγορεύσεις προς τους υπέρ ών η παραχώρηση, παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα, καθώς και στο άρθρο 12 της ανωτέρω ΚΥΑ, με επιπλέον αναφορά ότι οφείλουν να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων απλής χρήσης εντός αιγιαλού, παραλίας» της εν λόγω.

6. Ως προς τη διαδικασία και τους όρους μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, παραπέμπουμε στο άρθρο 13 αυτής.

7. Ως προς επιπλέον πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης (καντίνες, τραπεζοκαθίσματα, θαλάσσια σπόρ), παραπέμπουμε στο άρθρο 14 αυτής. Ειδικότερα για τα θαλάσσια σπόρ, είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου, αρκεί ο μέγιστος χώρος που θα καταλαμβάνει το δάπεδο να είναι 15 τ.μ..

8. Ως προς την τυχόν ανάκληση της παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 15 αυτής.

9. Ως προς τα θέματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, παραπέμπουμε στο άρθρο 16 αυτής,

καθώς και σε τυχόν τροποποιητικές αυτών βάσει της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί το όλον της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017), καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), μαζί με τα παραρτήματα αυτής και τους πίνακες.

Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017, καθώς και η ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017)  δεν υποκαθιστούν τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.   

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2397330231 και fax  2397065600.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο.

Β.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί από το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81 και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 04/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2041

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει

 4. Την αρ. 1/2019 απόφαση Τ.Σ. Νυμφόπετρας

 5. Την αρίθμ. 17/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ΑΔΑ: 6ΝΕΖΩ9Ω-1ΞΥ)

 6. Την αρ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης για τον καθορισμό των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ9Ω-ΧΣΕ)

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία θα εκμισθωθούν ενιαία και αποκλειστικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σε αυτά ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων ως εξής:

- Στην Τ.Κ. Νυμφόπετρας: α) έκταση 3.740,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 296 τεμαχίου με αριθμό 296β και β) έκταση 1.260,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 297 τεμαχίου και συνολικά 5.000,00 τ.μ., 
ως αυτά οριοθετούνται σε υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ΄87

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 04/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2040

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει

 4. Την αρ. 17/2018 απόφαση Τ.Σ. Ν. Μαδύτου, την αρ. 3/2018 απόφαση Τ.Σ. Σχολαρίου και την αρ. 1/2018 απόφαση Τ.Σ. Νυμφόπετρας

 5. Την αρίθμ. 197/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ΑΔΑ: 69ΦΗΩ9Ω-ΒΔΥ)

 6. Την αρ. 11/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης για τον επανακαθορισμό των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω4ΤΙΩ9Ω-ΠΥ0)

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία  θαεκμισθωθούν – αποκλειστικά – προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σε αυτά ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων ως εξής:

 1. Στην Τ.Κ. Νέας Μαδύτου Δ.Ε. Μαδύτου: έκταση 4.600,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 227 τεμαχίου,

 2. Στην Τ.Κ. Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας: έκταση 11.623,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 1089α τεμαχίου

 3. Στην Τ.Κ. Νυμφόπετρας: α) έκταση 5.000,28 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου και β) έκταση 5.000,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου,

ως αυτά οριοθετούνται σε υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ ΄87

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 04/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τη διάταξη του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) την αριθμ. 1/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Σταυρού

5) την αριθμ. 3/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: Ψ4ΨΛΩ9Ω-Α8Ψ)

6) την αριθμ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6Ο80Ω9Ω-3ΓΗ).

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ345 (ταυτίζεται με το Ο.Τ. Γ244) της Δ.Κ. Σταυρού Δ.Ε. Ρεντίνας Δήμου Βόλβης, εμβαδού 24,46 τ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/12/2018

Αρ. Πρωτ. 24.111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές από την θεομηνία της 26ης – 28ης Ιουνίου 2018», προϋπολογισμού 69.235,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 85/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Παρασκευή 28/12/2018 ώρα 10:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Σύμφωνα με την αριθ. 324/2017 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/12/2018

Αρ. Πρωτ. 24.108

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων από τη θεομηνία της 26ης – 28ης Ιουνίου 2018», προϋπολογισμού 114.873,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 80/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Παρασκευή  28/12/2018 ώρα 10:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Σύμφωνα με την αριθ. 324/2017 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/12/2018

Αρ. Πρωτ. 24.074

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρού», προϋπολογισμού 21.576,74 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 82/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Παρασκευή  28/12/2018 ώρα 10:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Σύμφωνα με την αριθ. 324/2017 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 24/12/2018
Aριθμ. Πρωτ.: 23977 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 Ο Δήμαρχος Βόλβης  

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 697.860,00 € με Φ.Π.Α. 24% (562.790,32€ άνευ ΦΠΑ).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το κάθε τμήμα - προσφερόμενο είδος βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των  κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 60/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης. 

Η χρονικήδιάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014

Τηλ.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

4. Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων και 350 μεταλλικών κάδων, χωρητικότητας 1100lt, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α. (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)

A

Διαξονικά Απορριμματοφόρα Οχήματα

2

34144512-0

286.000,00

68.640,00

354.640,00

B

Τριαξονικό Απορριμματοφόρο Όχημα

1

34144512-0

178.000,00

42.720,00

220.720,00

Γ’

Μεταλλικοί Κάδοι χωρητικότητας 1.100 lt

350

34928480-6

98.790,32

23.709,68

122.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

562.790,32

135.069.68

697.860,00

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές  και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην με αρ. 60/2018 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης

5. Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη(άρθρο 59, Ν. 4412/2016).

6. Εγγυήσεις .1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς, για 1 ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου-ων τμήματος/ τμημάτων (πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).

 2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Iτης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:1)Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλβης σε χρόνο παράδοσης:

•           εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής για τα προς προμήθεια είδη των Τμημάτων Α’ και Β’ και

•           τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής για τα προς προμήθεια είδη του Τμήματος Γ’

2) Eφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου είδους ή μέρους τ, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αρ. 60/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, σε τόπο που θα υποδείξουν. 

3)Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη.

9. Παραλαβή προσφορών:Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 24ηΔεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

24/12/2018

24/12/2018

13:00:00 μ.μ.

29/01/2019

13:00:00 μ.μ.

04/02/2019

10:00:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενομπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει με ποσό 575.360,00 € τον Κ.Α. 02.20.7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) διαξονικών απορριμματοφόρων και ενός (1) τριαξονικού απορριμματοφόρου» και με ποσό 122.500,00 € τον Κ.Α. 02.20.7135.0004 με τίτλο: «Προμήθεια τριακοσίων πενήντα (350) μεταλλικών κάδων» .Χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικώς αναφερόμενων στη διακήρυξη της προμήθειας.

14. Δημοσιεύσεις:

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  19/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει Αρ. Προκήρυξης :2018/S246-563503.

Β.         Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: Α) ΤΜΗΜΑ Α΄: 68699: 3/2018,Β) ΤΜΗΜΑ Β΄: 68859: 3/2018 και Γ) ΤΜΗΜΑ Γ΄: 68870: 3/2018 και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.grστην διαδρομή: Ενημέρωση ►Διακηρύξεις. Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες: 1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης),2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία),αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 24/12/2018.

Γ.         Έξοδα δημοσιεύσεων

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

15. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 60/2018 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
Καρακίτσος Απόστολος