•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 17/04/2019

Αρ. Πρωτ. 7.752

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4) την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασπροβάλτας
5) την αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Σ97Ω9Ω-ΛΡΣ)
6) την αριθμ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩ9Ω-ΑΣ1)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών οικοπέδων στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο άρθρ. 2, για τη συγκεκριμένη χρήση του άρθρ. 7 και με την προϋπόθεση του άρθρ. 5 της παρούσας.

Πληροφορίες: Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών επαγγελματικών οικοπέδων στην Ασπροβάλτα με ΑΔΑ- 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18/03/2019

Αρ. Πρωτ. 5.414

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού 23.998,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 9/2019 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014, τηλ. 23973 30221 & 23973 30236, φαξ 23970 65600, έως και την Τρίτη 19/03/2019 ώρα 12:00 μ.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στην αρ. 9/2019 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με την αρ. 324/2018 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/03/2019

Αρ. Πρωτ. 4893

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης
ΤΚ:   57014
Τηλέφωνο: 23973 30231
FAX. :  23970 65600

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων"
 2. την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18.9.2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις
 3. τον Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 4. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 5. Απ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. οικ. 105136 (ΦΕΚ 907/Β/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 6. το Π.Δ. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
 7. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»»
 8. Τον Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 εδ. 10, η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα
 9. τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’»
 10. τον Ν. 4257/2014 «Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ» (άρθρ. 64)
 11. την υπ’ αρ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΧ78Ω9Ω-16Π)
 12. την υπ’ αρ. πρωτ. 2361/8.2.2019  Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής
 13. την υπ’ αρ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 6ΜΚΖΩ9Ω-526)
Προκηρύσσει:

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων που είναι στο Τέλος Κύκλου Ζωής, που θα περισυλλέγονται από νομίμως λειτουργούσα και αδειοδοτημένη εταιρία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε., από σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωσή τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π.Δ. 116/2004 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης όπως περιγράφεται στο συνημμένο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26/02/2019

Αρ. Πρωτ. 3877

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης

ΤΚ:   57014

Τηλέφωνο: 23973 30231

FAX. :  23970 65600

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΣ (ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ) ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ-ΒΡΑΣΝΑ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε σε διατάξεις του από τον Ν. 4555/2018

 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 4. το άρθρ. 15 του Ν. 4467/2017

 5. τα άρθρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001

 6. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών»

 7. την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017)”

 8. την αρ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα παραχώρησης (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ9Ω-Υ00)

 9. τις αρ. 1/2019 και 4/2019 Αποφάσεις του Τ.Σ. της Δ.Κ. Βρασνών και Δ.Κ. Ασπροβάλτας αντίστοιχα για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού  

 10. την αριθ. 2/2019  Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού (ΑΔΑ: Ω704Ω9Ω-ΣΦΕ)

 11. την αριθ. 19/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω1ΥΓΩ9Ω-ΝΚΥ)

 12. το υπ’ αριθ. 8149/11.2.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης

 13. την αρ. πρωτ. 2863/14.2.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 63ΤΤΩ9Ω-Λ77)

 14. τα πρακτικά δημοπρασίας της 25ης.2.2019

 15. την αρ. 64/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞ6ΣΩ9Ω-6ΜΥ)

 16. την αρ. 51/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΡΘΦΖΩ9Ω-ΥΦΓ)

Προκηρύσσει:

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται στο συνημμένο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26/02/2019

Αρ. Πρωτ. 3876

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης

ΤΚ:   57014

Τηλέφωνο: 23973 30231

FAX. :  23970 65600

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε σε διατάξεις του από τον Ν. 4555/2018

 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 4. το άρθρ. 15 του Ν. 4467/2017

 5. τα άρθρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001

 6. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών»

 7. την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017)”

 8. την αρ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα παραχώρησης (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ9Ω-Υ00)

 9. τις αρ. 1/2019 και 4/2019 Αποφάσεις του Τ.Σ. της Δ.Κ. Βρασνών και Δ.Κ. Ασπροβάλτας αντίστοιχα για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού  

 10. την αριθ. 2/2019  Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού (ΑΔΑ: Ω704Ω9Ω-ΣΦΕ)

 11. την αριθ. 18/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΩΙ75Ω9Ω-ΝΨΑ)

 12. το υπ’ αριθ. 8149/11.2.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης

 13. την αρ. πρωτ. 2862/14.2.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΨΠΙΡΩ9Ω-ΡΦΟ)

 14. τα πρακτικά δημοπρασίας της 25ης.2.2019

 15. την αρ. 65/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΠΞ0Ω9Ω-ΞΒΦ)

 16. την αρ. 50/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω8ΦΩΩ9Ω-ΖΝΣ)

Προκηρύσσει:

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,  όπως περιγράφεται στο συνημμένο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 20/02/2019

Αρ. Πρωτ. 3396

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες:   Κούρτη Ευτυχία

Τηλέφωνο: 23973 30221

FAX. :  23970 65600

Ηλ.Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ" ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "CONNECT" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Βόλβης στην προβολή του έργου με τίτλο «Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους» («Museums Connecting Cultures Connecting People»)  και ακρωνύμιο «CONNECT» και ειδικότερα στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.3 και 2.1.4 του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” και ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών στο συνημμένο: Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης.pdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ