•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/12/2018

Αρ. Πρωτ. 23.369

Προς: Γραφικές Τέχνες Μέλισσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια – επανεκτύπωση εντύπων για την τουριστική προβολή του Δήμου», προϋπολογισμού 11.346,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 74/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, το συντομότερο δυνατό.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/12/2018

Αρ. Πρωτ. 23.372

Προς: Δεληγιώργη Ζαφειρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 12.989,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 103/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, το συντομότερο δυνατό.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/12/2018

Αρ. Πρωτ. 23.370

Προς: Γραφικές Τέχνες Μέλισσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την « ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», προϋπολογισμού 21.166,08 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 73/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, το συντομότερο δυνατό.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/12/2018

Αρ. Πρωτ. 23.348

Προς: Κωνσταντίνο Βιτώρη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει τις «Υπηρεσίες καταγραφής και αξιοποίησης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών στο Δήμο Βόλβης», προϋπολογισμού 11.997,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 77/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, το συντομότερο δυνατό.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 07/12/2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22882

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει 
 4. Την αρ. 17/2018 απόφαση Τ.Σ. Ν. Μαδύτου, την αρ. 6/2018 απόφαση Τ.Σ. Στεφανινών, τις αρ. 2/2018 και 3/2018 αποφάσεις Τ.Σ. Σχολαρίου και την αρ. 1/2018 απόφαση Τ.Σ. Νυμφόπετρας 
 5. Την αρίθμ. 23/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλβης
 6. Την αρίθμ. 197/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ΑΔΑ: 69ΦΗΩ9Ω-ΒΔΥ) 
 7. Την αρίθμ. 560/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης για τον καθορισμό των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΠΦΙΩ9Ω-ΓΓΟ)

 Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία  θαεκμισθωθούν – αποκλειστικά – προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σε αυτά ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων ως εξής:

 1. Στην Τ.Κ. Νέας Μαδύτου Δ.Ε. Μαδύτου: έκταση 4.600,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 227 τεμαχίου,
 2. Στην Τ.Κ. Στεφανινών Δ.Ε. Αρέθουσας: έκταση 6.000,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 1444 τεμαχίου,
 3. Στην Τ.Κ. Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας: α) έκταση 1.643,84 τ.μ., τμήμα του με αρ. 8 τεμαχίου και β) έκταση 11.623,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 1089α τεμαχίου
 4. Στην Τ.Κ. Νυμφόπετρας: α) έκταση 5.000,28 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου και β) έκταση 5.000,00 τ.μ., τμήμα του με αρ. 791 τεμαχίου,

 ως αυτά οριοθετούνται σε υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ ΄87

Ο Δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Ι. Λιάμας


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/11/2018

Προς: TO THE POINT A.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας με θέμα τον Τουρισμό», προϋπολογισμού 2.275,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 66/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Δευτέρα  26/11/2018 ώρα 12:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


deyav

Ασπροβάλτα 15/9/2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στην Ασπροβάλτα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης   Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα  Ειδικότητα  Ειδικότητα 
 001  

ημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης -
Αποχέτευσης
Δήμου Βόλβης

 Ασπροβάλτα  

ΔΕ Βοηθών
Υδραυλικών

 8  1
 002  

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης -
Αποχέτευσης
Δήμου Βόλβης

 Ασπροβάλτα  

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργων
(JCB)

 1
 003  

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης -
Αποχέτευσης
Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα 

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργων
(αποφρακτικού
οχήματος 230
ίππων)

 

και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 29/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20087

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας Παιδικής Κατασκήνωσης Σταυρού», προϋπολογισμού 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 44/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Τετάρτη 31/10/2018 ώρα 11:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση τoυ κυλικείου: Λυκείου ΕΠΑΛ Ρεντίνας )

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου ΕΠΑΛ - Λυκείου Σταυρού

Οι φάκελοι των αιτήσεων, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού (άνω του ΚΑΠΗ) την 29-10-2018 , ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ..

Η αναλυτική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Βόλβης (www.dimosvolvis.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, τηλ. 2397330200, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Βασιλάκης Δημήτριος

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18760

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας Παιδικής Κατασκήνωσης Σταυρού», προϋπολογισμού 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 77/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23970 65875 φαξ 23970 61888, έως και Πέμπτη 11/10/2018 ώρα 11:00πμ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
(με την αριθ. 324/2018 Α.Δ.)

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ