Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18/03/2019

Αρ. Πρωτ. 5.414

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού 23.998,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 9/2019 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014, τηλ. 23973 30221 & 23973 30236, φαξ 23970 65600, έως και την Τρίτη 19/03/2019 ώρα 12:00 μ.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στην αρ. 9/2019 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με την αρ. 324/2018 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ