Εκτύπωση

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 12-12-2019

Αρ. Πρωτ.  25794

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2019.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Νοεμβρίου 2019.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 11ου 2019

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικολάος