Εκτύπωση

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 11-11-2019

Αρ. Πρωτ.  23766

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2019.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Οκτωβρίου 2019.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 10ου 2019

Ο Δήμαρχος

Λιάμας Διαμαντής