Εκτύπωση

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 11-10-2019

Αρ. Πρωτ.  21830

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 9ου 2019

Ο Δήμαρχος

Λιάμας Διαμαντής