Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 15-06-2018

Αρ. Πρωτ. 10476

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2018.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Μαΐου 2018.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 5ου 2018

Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακίτσος Απόστολος