Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 10-01-2018

Αρ. Πρωτ. 459

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 12ου 2017

Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακίτσος Απόστολος