Εκτύπωση

Τριμηνιαία Απολογιστικά Γ' τριμήνου 2020

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από τα πρακτικά της 28ης/2020 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 472/2020 

 

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2020

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 18167/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) μέλη :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε. 

2. Πανταζίδης Νικόλαος

3. Σαββόπουλος Χρήστος

4. Κοροσίδης Ιωάννης

5. Γκολιδάκης Χρήστος

6. Όχουνος Βλαδίμηρος 

1. Ρετζέπης Άγγελος

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης:     11:45.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

     Τα με αρ. 1 έως και 5 θέματα, με αρ. απόφ. 467 έως και 471, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 466/2020 ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο         θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2020.

      Στη συνέχεια ανέφερε ότι, σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

    Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

        Με την αριθ. 22/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΛΓΩ9Ω-Η4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2020 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 5187/31-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

         Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 95/2020 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: 67Κ2Ω9Ω-ΒΗ9.

         Στις 09-06-2020,με την αρ. 64/2020 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2020, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 6Υ3ΛΩ9Ω-Σ99 προβήκαμε σε αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA».

 

       Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 17965/21-10-2020 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

       Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Γ’ τριμήνου, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΚΥΑ οικ.34574 /2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018), του με αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ» και των οδηγιών του Παραρτήματος Β’ «Παραδείγματα υπολογισμού αποκλίσεων» εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται ο σχετικός υπολογισμός κατά τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα Β:

Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020

1

2

3

4

5

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

3.352.805

204.883

281.495

346.045

2.364.588

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

4.624.756

222.570

173.801

682.550

1.917.568

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα 

4.489.929

360.651

479.339

467.213

2.708.995

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

139.311

8.773

11.840

6.133

91.463

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

323.830

47.742

26.218

29.690

231.221

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

2.364.779

161.480

179.912

214.708

1.584.522

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

15.295.409

1.006.098

1.152.606

1.746.339

8.898.358

Γραμμή 6

Διαθέσιμα

2.852.115

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

2.792.223

       

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

18.147.525

       
             

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

3.190.735,68

261.549

294.898

367.364

2.217.066

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

6.047.133,33

412.897

562.073

744.993

3.183.578

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις

6.421.246,73

405.782

439.474

814.111

2.744.973

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ

648.405,31

25.968

18.245

17.827

452.641

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

1.678.690,00

142.894

142.062

176.837

1.155.867

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

17.986.211,05

1.249.091

1.456.753

2.121.132

9.754.126

Γραμμή 6

Αποθεματικό

101.421

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

18.087.632

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019

368.544,84

       

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 

900.000

850.000

850.000

850.000

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

2.675.287

2.371.141

1.996.348

1.996.348

 

 

         

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

1.775.287

1.521.141

1.146.348

1.146.348

Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020

1

2

3

4

5

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

       

2.676.436

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

       

335.155

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα 

       

3.008.827

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

       

347.968

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

       

154.402

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

       

1.335.070

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

0

 

 

 

7.857.859

Γραμμή 6

Διαθέσιμα

2.852.115

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

         

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

10.709.975

       
             

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

       

2.074.955

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

       

2.682.260

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις

       

822.488

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ

       

562.625

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

       

1.055.364

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

0

 

 

 

7.197.694

Γραμμή 6

Αποθεματικό

201.552

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

0

       
 

 

         

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019

368.545

       

Γ.2

Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα

 

 

 

 

890.317

 

 

         

Δ

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

3.512.281

 

 

         

Ε

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

 

 

 

 

2.621.964

 

Α)

           

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

3.031.679

2.708.995+91.463+231.221

3.511.197

3.008.827+347.968+154.402

479.518

3.511.197-3.031.679

Σύνολο εσόδων (Α.1)

8.898.358

 

7.857.859

 

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

11.750.473

8.898.358+2.852.115

10.709.974

7.857.859+2.852.115

-1.040.499

10.709.974 - 11.750.473

Σύνολο εξόδων (Β.1)

9.754.126

 

7.197.694

 

-2.556.432

7.197.694 - 9.754.126

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

1.996.347

8.898.358+2.852.115-9.754.126

3.512.280

7.857.859+2.852.115-7.197.694

1.515.933

3.512.280 - 1.996.347

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

850.000

 

890.317

 

40.317

890.317-850.000

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

1.146.347

1.995.347-850.000

2.621.963

3.512.280 - 890.317

1.475.616

2.621.963 - 1.146.347

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

1.475.616

x 100 =

12,56

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

11.750.473

       
             

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

479.518

x100=

15,82

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

3.031.679

       
             

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του ύψους του Π/Υ με τις αναμορφώσεις μετά την υποχρεωτική

   

Ποσοστό μεταβολής του συνολικού ύψους Π/Υ βάσει του οποίου αναμορφώθηκε η στοχοθεσία και του αναμορφωμένου Π/Υ

 
 

μετά τη 1η

20987643,39

μετά την 6η

24769305,51

3.781.662,12

18,02%

Άρα 18,02% εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους των συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

3.031.679

2.708.995+91.463+231.221

3.511.197

3.008.827+347.968+154.402

479.518

3.511.197-3.031.679

Σύνολο εσόδων (Α.1)

10.501.710

8.898.358 + (8.898.358 *18,02%)

7.857.859

 

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

13.353.825

10.501.710 + 2.852.115

10.709.974

7.857.859+2.852.115

-2.643.851

10.709.974 - 13.353.825

Σύνολο εξόδων (Β.1)

11.511.675

9.754.126+(9.754.126 *18,02%)

7.197.694

 

-4.313.981

7.197.694 - 11.511.675

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

1.842.150

13.353.825 -11.511.675

3.512.280

7.857.859+2.852.115-7.197.694

1.670.130

3.512.280 - 1.842.150

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

850.000

 

890.317

 

40.317

890.317-850.000

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

992.150

1.842.150  - 850.000

2.621.963

3.512.280 - 890.317

1.629.813

2.621.963 - 992.150

             

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

1.629.813

x 100 =

12,20

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

13.353.825

       

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

479.518

x100=

15,82

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

3.031.679

       

 

      Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

        Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

        Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1:  Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  Γ΄ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Γ΄ τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού  Γ΄ τριμήνου του έτους 2020.

       Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

                               Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 472/2020

 

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πανταζίδης Νικόλαος

Σαββόπουλος Χρήστος

Κοροσίδης Ιωάννης

Γκολιδάκης Χρήστος

Όχουνος Βλαδίμηρος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ