Εκτύπωση

Τριμηνιαία Απολογιστικά Γ' Τριμήνου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 23ης/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 429/2019

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2019

      Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 5 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 23207/01-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε. 

2. Πανταζίδης Νικόλαος

3. Σαββόπουλος Χρήστος

4. Κοροσίδης Ιωάννης

5. Γκολιδάκης Χρήστος

6. Όχουνος Βλαδίμηρος

1. Ρετζέπης Άγγελος 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης:     12:10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού  Γ' τριμήνου 2019». 

       Στη συνέχεια ανέφερε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ Α' 134/09.08.2019) και ισχύει σήμερα, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

       Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

      Με την αριθ. 21/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΡΩ9Ω-Ψ5Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους 2019 και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 3479+1853/23-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

      Στις 04-03-2019,με την αρ. 73/2019 απόφαση Δ.Σ. (Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2019, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις) με ΑΔΑ: 67ΗΨΩ9Ω-4Κ8 προβήκαμε σε αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA». 

       Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2019 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 142/2019 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: ΨΗ4ΖΩ9Ω-3ΝΖ.

       Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 22352/21-10-2019 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

       Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2019.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι, από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Γ’ τριμήνου, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΚΥΑ οικ.34574 /2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018), του με αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ» και των οδηγιών του Παραρτήματος Β’ «Παραδείγματα υπολογισμού αποκλίσεων» εισηγούμαστε ότι  δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται ο σχετικός υπολογισμός κατά τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα Β:

Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019

1

2

3

4

5

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιούλιος

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

3.422.054

232.439

331.048

313.239

2.239.281

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

2.422.983

1.650

53.398

0

814.436

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

4.406.679

324.948

461.275

485.099

2.947.670

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

95.000

3.410

9.678

3.897

55.532

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

300.000

35.587

21.446

22.986

223.174

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

2.352.619

177.883

187.074

216.457

1.529.915

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

12.999.336

775.916

1.063.918

1.041.677

7.810.008

Γραμμή 6

Διαθέσιμα 

2.330.260

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

2.275.374

       

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

15.329.596

       
             

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιούλιος

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

2.945.623,32

241.478

274.902

323.498

2.102.065

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

5.869.019,24

377.994

433.034

771.463

3.241.902

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

4.188.850,46

371.574

245.271

381.743

1.834.821

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

604.983,25

8.667

8.395

10.770

523.665

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

1.654.690,00

122.906

135.636

156.311

1.211.092

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

15.263.166,27

1.122.619

1.097.238

1.643.785

8.913.545

Γραμμή 6

Αποθεματικό

11.543

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

15.274.710

       
             

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2018

596.384,04

       

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 

91.884

83.489

72.719

72.719

             

Δ

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

1.862.152

1.828.832

1.226.724

1.226.724

             

Ε

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 

1.770.268

1.745.343

1.154.005

1.154.005

             

Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019

1

2

3

4

5

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιούλιος

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

       

2.968.130

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

       

725.248

Γραμμή 3α

Ίδια Έσοδα  

       

3.024.898

Γραμμή 3β

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

       

100.223

Γραμμή 4

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 

       

284.399

Γραμμή 5

Λοιπά Έσοδα

       

1.386.168

Α.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

0

     

8.489.066

Γραμμή 6

Διαθέσιμα 

2.330.260

       

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

         

Α.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

10.819.327

       
             

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιούλιος

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος

9μηνο

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

       

2.075.956

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

       

3.108.683

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις 

       

646.695

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ 

       

502.042

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

       

1.153.166

Β.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

0

     

7.486.541

Γραμμή 6

Αποθεματικό

4.182

       

Β.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

0

       
             

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2018 

         

Γ.2

Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα

       

1.121.725

             

Δ

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

       

3.332.785

             

Ε

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)

       

2.211.060

Σύνοψη υπολογισμών

Από Πίνακα 1

Από πίνακα 2

Εκτέλεση μείον στόχος

Κατηγορίες Στοχοθεσίας

Στόχος

(Υπολογισμός)

Εκτέλεση

(Υπολογισμός)

Αποκλίσεις

(Υπολογισμός)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)

3.226.376

(2.947.670+55.532+223.174)

3.409.520

(3.024.898+100.223+284.399)

183.144

(3.409.520-3.226.376)

Σύνολο εσόδων (Α.1)

7.810.008

-7.810.008

8.489.066

8.489.066

-

Δεν υπολογίζεται

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

10.140.268

(7.810.008+2.330.260,41)

10.819.326

(8.489.066+2330260,41)

679.058

(10.819.326-10.140.268)

Σύνολο εξόδων (Β.1)

8.913.545

8.913.545

7.486.541

7.486.541

-1.427.004

(7.486.541-8.913.545)

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)

1.226.723

(7.810.008+2.330.260,41-8.913.545)

3.332.785

(8.489.066+2.330.260,41-7.486.541)

2.106.062

(3.332.785-1.226.723)

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)

72.719

72.719

1.121.725

1121725,24

1.049.006

(1.049.006 - 72.719)

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)

1.154.004

(1.226.723-72.719)

2.211.060

(3.332.785.-1.121.725,24)

1.057.056

(2.211.060 - 1.154.004)

             

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του Γ τριμήνου

           

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ

x 100 =

1.057.056

x 100 =

10,42

   

Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης

 

10.140.268

       
             

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

           
             

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

x100 =

183.144

x100=

5,68

   

Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

 

3.226.376

       

      Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

        Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2019 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

        Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  Γ΄ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Γ΄ τριμήνου του έτους 2019.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού  Γ΄ τριμήνου του έτους 2019.

       Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 429/2019

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πανταζίδης Νικόλαος 

Σαββόπουλος Χρήστος 

Κοροσίδης Ιωάννης

Γκολιδάκης Χρήστος

Όχουνος Βλαδίμηρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Για να διαβάσετε την Α.Δ.Α και τους σχετικούς με την απόφαση πίνακες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο : ΑΔΑ Ψ466Ω9Ω-1