Εκτύπωση

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 26ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 589/2016

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2016

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 21663/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος

3. Δεμερτζής Γεώργιος

4. Γαβριηλίδης Ανδρέας

5. Παντσάκη Σουλτάνα

1. Γούτας Ιωάννης

2. Βακουφάρης Τηλέμαχος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 11:50.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

   Τα με αρ. 1 έως και 11 θέματα, με αρ. απόφ. 578 έως και 588, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 577/2016 ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2016».

       Στη συνέχεια ανέφερε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

       Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

      «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

         Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

         Με την αριθ. 246/2015 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΩΩ9Ω - ΒΗΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 2787/20-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

       Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2016 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 157/2016απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: ΩΛΤΒΩ9Ω-7ΨΔ.

      Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 13827/15-07-2016 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

         Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2016.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Γ’ τριμήνου προκύπτει υστέρηση 5,48% στο σύνολο των εσόδων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα όπως αυτά αναλύονται στις γραμμές της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας στο σκέλος των εσόδων:

  1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες: υστέρηση 4,95% η οποία προκύπτει κυρίως από την μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων (αρ. 27 του Ν. 3756/2009).
  2. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις: υστέρηση 68,04% η οποία προκύπτει από την μη είσπραξη των εγγεγραμμένων επιχορηγήσεων για έργα για διάφορους λόγους (π.χ. αναθεωρήσεις μελετών λόγω αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία, καθυστερήσεις στις αποδόσεις, καθυστερήσεις στην αποστολή των εγκριτικών από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές κ.α.)
  3. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) : υπέρβαση του στόχου κατά 11,70% .
  4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.: υπέρβαση του στόχου κατά 5,21 %.
  5. Λοιπά έσοδα ((41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια): υστέρηση 6,29% η οποία προκύπτει από τους κ.α. είσπραξης κρατήσεων.

Στην αριθ. 367/2016 απόφαση Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΝΧΨΩ9Ω-Ψ1Ν με θέμα: «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2016» αναφέραμε ότι: «Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Β΄ τρίμηνο, διαπίστωσε υστέρηση 11,94% στα Ίδια Έσοδα. Επειδή όμως ο Δήμος Βόλβης είναι τουριστικός δήμος και έχει έντονη εποχικότητα, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου, η πορεία είσπραξης των εσόδων θα είναι τέτοια που θα ανατρέψει την παρούσα εικόνα.

         Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε να περιμένουμε τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου και τότε να γίνει επανεξέταση και σχετική εισήγηση μείωσης του προϋπολογισμού, εάν χρειαστεί.»

Σήμερα και ύστερα από τα υπό στοιχείο 1 έως 5 ανωτέρω, εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, διότι η υστέρηση ανέρχεται σε ποσοστό 5,48% (και άρα μικρότερο του 10%) και ειδικότερα επειδή τόσο στην ομάδα ιδίων εσόδων, όσο και στις εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε., έχουμε υπέρβαση των στόχων.

         Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

-την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

-την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

-η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

-την αριθ. 246/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 2787/20-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

-την υπ’ αρ. 157/2016απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΩΛΤΒΩ9Ω-7ΨΔ «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016»

-τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης

-την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

       Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2016 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

       Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2016.

      Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 589/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανασιάδης Γεώργιος

Δεμερτζής Γεώργιος

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Παντσάκη Σουλτάνα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες: