•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 15/2011

ΘΕΜA : «Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τον Δήμο Βόλβης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

 

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τον Δήμο Βόλβης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής :
α) το αρ. 72 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν. 3852/2010
β) Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
δ) Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για την προμήθεια καυσίμων.
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Ο.Ε. ότι στις 07/02/2011 και σήμερα 08/02/2011 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης, όπως αναφέρεται στην αρ. 03/2011 απόφαση της Ο.Ε. και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει προσφορά και ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.
Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε και υπέβαλε την γνωμοδότησή της, με την οποία εισηγείται την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Επίσης εφόσον το θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας η δαπάνη της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης σε εφημερίδες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βόλβης. Η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες :
1) «Θεσσαλονίκη» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 25.05/27-01-11 αξίας 156,83 €
2) «Κέρδος» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 16.526/27-01-11 αξίας 177,12 €
3) «Αγγελιοφόρος» έχει εκδοθεί Τ.Π.Υ. 257/25-01-11 αξίας 73,06 €
4) «Τύπος Θες/νίκης» έχει εκδοθεί ΤΠΥ 17.622/07-02-11 αξίας 77,49 €
5) «Εξπρές» έχει εκδοθεί ΤΠΥ 164/31-01-11 αξίας 81,55 €
Κατόπιν τούτου κάλεσε την Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το Δήμο Βόλβης και ως εκ τούτου κηρύττει των ανωτέρω διαγωνισμό ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών.
Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση, για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας.
Γ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει πλέον τους κ.α. εξόδων του Δήμου Βόλβης (σχετική πίστωση έχει διατεθεί με την αρ. 9/11 απόφαση της Ο.Ε.)
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 15/2011.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα


ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT