Εκτύπωση

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α: ΒΟΖΘΩ9Ω-6ΡΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 72/2012

Περίληψη : Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α