Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/01/2011

Συνοπτική Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων έτους 2012 Δήμου Βόλβης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 3463/2006, της παρ. 6 του αρ. 266 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 6 του αρ. 3 της υπ’ αριθμ. οικ. 50698/02-12-2011 Κ.Υ.Α. Εσωτερικών και Οικονομικών και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγκρισης της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η προς δημοσίευση συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού έχει ως εξής :

Α’ ΕΣΟΔΑ:  
Κ.Α.      Περιγραφή                                                        Εγκεκριμένος σε €
0      Τακτικά Έσοδα                                                           8.946.287,03
1      Έκτακτα Έσοδα                                                          2.178.182,17
2      Έσοδα Π.Ο.Ε.                                                                63.365,87
3      Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        1.872.759,97
4      Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων                      1.510.350,00
5      Χρηματικό υπόλοιπο                                                   3.023.170,77
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                       17.594.115,81

Β’ ΕΞΟΔΑ:
Κ.Α.     Περιγραφή                                                           Εγκεκριμένος σε €
00    Γενικές Υπηρεσίες                                                          3.417.906,42
10    Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες                                1.349.228,78
15    Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής     1.621.910,80
20    Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού                 3.102.244,77
25    Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης                      444.363,02
30    Υπηρεσία Τεχνικών Έργων                                               1.722.222,51
35    Υπηρεσίες Πρασίνου                                                          553.905,60
40    Υπηρεσίες Πολεοδομίας                                                  1.023.977,77
45    Υπηρεσίες Νεκροταφείων                                                      20.000,00
50    Δημοτική Αστυνομία                                                             37.680,00
70    Λοιπές Υπηρεσίες                                                                23.840,00
80    Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και Προβλέψεις                     3.937.032,44
90    Αποθεματικό                                                                     339.803,70
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                          17.594.115,81


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ