Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ:64ΖΡΩ9Ω-Ο6Ν

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 8/2/2018

Αρ.πρωτ. 2154

ΘΕΜΑ: Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Βόλβης έτους 2018.

Σχετ.: Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5, Ν. 3852/2010 αρ.266 παρ. 6 & Ν. 3861/2010 αρ. 2 & 3.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του Δήμου Βόλβης έτους 2017, όπως ψηφίσθηκε με την υπ΄ αρ. 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. (Α.Δ.Α. ΩΞΩΦΩ9Ω-ΩΒΠ) και επικυρώθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3743/05-02-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

     

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για το έτος : 2018

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

6.554.911,84

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

514.250,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

74.000,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

3.731.390,89

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.530.640,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

2.828.227,68

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.358.807,04

 

Σύνολο Πόρων :

16.592.227,45

     

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.934.586,49

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.872.352,70

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

280.295,06

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

22.600,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

1.084,287,69

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

1.175.760,68

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

885.831,68

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

5.039.770,89

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

415.600,00

73

Έργα

1.225.780,76

74

Μελέτες

295.793,18

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

267.900,00

9111

Αποθεματικό

91.668,32

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

16.592.227,45

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ