Εκτύπωση

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 7Ψ9ΨΩ9Ω-ΒΩ9

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2016 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης αριθ. αποφάσεως 116/2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ. 10.207/03-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3.- ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

4.- ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.- ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

9.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12.- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.- ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

14.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

15.- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

16.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

17.- ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.- ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Οι Δ.Σ. κ. Βασιλάκης Δημήτριος & Παπαγεράς Παναγιώτης,   αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση – ψήφιση του αριθ. 1 εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 105/2016.

Ο Δ.Σ. κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης – ψήφισης του αριθ. 7 εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 111/2016.

Οι Δ.Σ. κ. Λασκαρίνης Γεώργιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης – ψήφισης του αριθ. 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης113/2016.

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.- ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

6.- ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

7.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν.

Οι Δ.Σ. κ. Βασιλάκης Δημήτριος & Παπαγεράς Παναγιώτης,   αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση – ψήφιση του αριθ. 1 εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 105/2016.  

Ο Δ.Σ. κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης – ψήφισης του αριθ. 7 εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος με αριθμό απόφασης 111/2016.

Οι Δ.Σ.κ. Λασκαρίνης Γεώργιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του αριθ. 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό απόφασης113/2016.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 19.30΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 21.50΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, το συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την συζήτηση των αριθ. 1,2,3,4,5,6 & 7 εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, με αριθμούς αποφάσεων 105,106,107,108,109,110 & 11/2016 αντίστοιχα, ως κατεπείγοντα θέματα, που αφορούν Δημοτικές υποθέσεις .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 5Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο, στον Αν/ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης & Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. συνάμα, κ. Καρακίτσο Απόστολο, ο οποίος είπε τα εξής:

Προκειμένου ο Δήμος Βόλβης να λάβει κανονιστική απόφαση περί κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δ. Βόλβης, βάσει της περ. v) της παρ. Β του αρ. 73 του Ν. 3852/2010 η Ε.Π.Ζ. ως αρμόδιο όργανο, ύστερα και από σύμφωνες γνώμες Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, με την αριθ. 32/2016 απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Βόλβης, ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή που θα παραχωρηθούν για εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους εκμεταλλευτές αυτών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών στο Δήμο Βόλβης.

• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.

• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο

Ο παρόν Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄, τ. 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα των αρ. 58, 59, 65, 73 και 94 αυτού

2. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’, τ. 114/8-6-2006) «Δ.Κ.Κ.» και ειδικότερα των αρ. 79, 199 και 285 αυτού

3. του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’, τ. 93/14-4-2014)

4. της αρ. 38/23463/06-06-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ

5. του Ν.Δ. 1044/1971ΦΕΚ Α’, τ. 245/1971)

6. της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 ΦΕΚ 2718/ 8-10-2012 τεύχος Β’

7. Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’, τ. 246/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’, τ. 79/09-04-2012)

               9. της παρ. 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ Α’, τ. 10/18-01-2005)

               10. του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄, τ. 224) «Περί υπαίθριας διαφήμισης, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»

               11. της Κ.Υ.Α. 52.138/25-11-2003 (ΦΕΚ Β’, τ. 1788/02-02-2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 18.801/10-04-2006

               12. του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’, τ. 2621/31-12-2009)

13. του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α’, τ. 262/23-12-2008) «περί της προστασίας των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά»

14. του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’, τ. 32/11-02-2014)

Άρθρο 3ο: Ορισμοί

1) «Πράγματα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος»:

   - κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα, πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους

   - κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο

   - κατά τις διατάξεις της παρ. 59 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που εξυπηρετούν κυρίως τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους -εξόδους χώρων στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους

   - κατά τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1080/80, ως κοινόχρηστος χώρος νοείται και το δάπεδο των χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, τα οποία αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και διατίθενται προς κοινή χρήση

               2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας.

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.

               Το Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, στο οποίο αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπέρ Δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών – ιδίων εσόδων.

               3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης αυτού που την αιτείται.

               4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.

               5) Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιονδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 4ο: Αρμοδιότητες

1) Εκτός του Δήμου Βόλβης, καμία άλλη αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει διοικητικές άδειες παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και διοικητικές άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Βόλβης ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.

2) Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

- Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλβης μεριμνά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου.

- Το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης χορηγεί την απαραίτητη άδεια για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου (εκτός αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου), εφόσον έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

               - Ο Δήμαρχος (ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου δημοτικού χώρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80).

               - Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους «σύμφωνη γνώμη», στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση και την λειτουργία του περιπτέρου.

               Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού, εκτός των θεμάτων που έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

- Με τον παρόντα Κανονισμό, εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος και οι Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων και ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το οποίο θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου), όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισμού, καθώς και σε όσους ακόμη αναθέτει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Άρθρο 5ο: Γενικές Αρχές - Υποχρεώσεις

               1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2) Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων & καταστηματαρχών πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.

               3) Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόλβης, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών.

4) Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

               5) Δεν θα εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.

6) Όλοι οι εκμεταλλευτές περιπτέρων οφείλουν:

               α) Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και στον πολιτισμό του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς

               β) Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

7) Δεν επιτρέπεται στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καμία μόνιμη κατασκευή ή επέμβαση.

               8) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων.

               9) Απαγορεύεται η τοποθέτηση εναερίων καλωδίων κεραιών τηλεοράσεων προς τις παρακείμενες οικοδομές, προς χάριν της προστασίας των πολιτών και στα πλαίσια της διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και της αισθητικής, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας.

10) Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009) Υπουργικής Απόφασης, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), ελεύθερη από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός, απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται, ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

               Το απαραίτητοελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών που ορίζεται το 1.50 μ., είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστο για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη, ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.), ή με μεταφορέα πακέτων.

               Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι, στα πεζοδρόμια, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεύθερος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται από το κράσπεδο προς την ρημοτομική γραμμή, ως κάτωθι (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράται στο πλάτος του πεζοδρομίου):

               1. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

               2. Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), δίνεται άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου.          

               11)Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) [αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. για Α.Μ.Ε.Α.].

Άρθρο 6ο: Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

1) Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν ήδη τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου, τότε θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.

2)Στα πεζοδρόμια που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

3) Δεν θα εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου.

4) Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).

5) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

6) Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.

7) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.

8) Επιτρέπεται η τοποθέτηση διάφανων ανεμοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (<8-10oC), για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.

Άρθρο 7ο: Τύπος και διαστάσεις σώματος περιπτέρων

1.Εισαγωγή

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 και της αρ. 38/23463/06-06-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι με την παρ. 13 του άρθρου 76 του ως άνω Νόμου, η υπ' αριθμ. Φ. 443531/24/3030/1969 (Β' 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων, «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων», καταργείται.

               Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης απαιτείται η γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση, αφού λάβει υπόψη τις προηγούμενες εισηγήσεις των προαναφερομένων οργάνων.

2. Περιγραφή τύπου και διαστάσεων σώματος περιπτέρων

α) Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και πλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης.

β) Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Τα στοιχεία πλήρωσης αυτού θα είναι πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά, ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass. Η επιφάνεια της βάσης θα είναι μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο.

γ) Οι μέγιστες διαστάσεις των πλευρών του περιπτέρου θα είναι 2,50μΧ2,00μ. Οι διαστάσεις αυτές μετρώνται συνεχόμενα από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης αυτού. Ως εκ τούτου, το κουβούκλιο του περιπτέρου δύναται να καταλαμβάνει έως 5,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου το μέγιστο (2,50 μ. *2,00 μ. =5,00 τ.μ.).

δ) Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,50 μ., συμπεριλαμβανομένης της κορυφής της τέντας.

              ε) Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Το ύψος της τέντας στην άκρη αυτής θα είναι τουλάχιστον 2,20 μ. Οι διαστάσεις της τέντας στις άκρες της θα είναι το μέγιστο 4,50 μ.*4,50 μ.

               στ) Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως ο μέγιστος συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου) μπορεί να είναι μέχρι και 20,25 τ.μ. (όσο δηλαδή και το μέγιστο εμβαδό κάλυψης της τέντας). Η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να µην προεξέχει αυτού.

ζ) Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή γενικότερα εμποδίζουν, µε τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου ή τη θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι 10 τ.µ., συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 5,00 τ.µ..

              η) Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου δύνανται να κατασκευάζονται έως τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό. Πίσω δέ από την κεντρική θυρίδα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.

θ) Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθορισθεισών διαστάσεων αυτού.

ι) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52.138/25-11-2003 - όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 18.801/10-04-2006 - και τον Ν. 2946/2001, στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων, φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μέγιστης νοητής διάστασης 0,75m (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού. Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους.

ια) Σύμφωνα με την παρ. ζ του αρ. 2 του Ν. 3730/2008, όπως αυτός ισχύει, απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου.

3. Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων

Για την κατασκευή περιπτέρων σε περιοχές δασικές, αρχαιολογικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.

Άρθρο 8ο: Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

1) Στους εκμεταλλευτές περιπτέρων δύναται να παραχωρηθεί χώρος κοινόχρηστος, πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ειδών, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Ο μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα είναι το εμβαδό που θα προκύπτει, εάν από το εμβαδό που καταλαμβάνει η τέντα (το οποίο μπορεί να είναι μέχρι 20,25 τ.μ. το μέγιστο) αφαιρεθεί το εμβαδό του κουβουκλίου (που μπορεί να είναι μέχρι 5,00 τ.μ. το μέγιστο).  

2) Η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να µην προεξέχει αυτού.

              3) Ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος προορίζεται για την τοποθέτηση:

- ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών και ροφημάτων,

- αυτόματων πωλητών,

- σταντ πώλησης εντύπων

- σταντ πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής (έτοιμα σνακ, γαριδάκια κ.λπ.)

- λοιπών ψιλικών ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες πάντοτε υγειονομικές διατάξεις.

               4) Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

5) Προϋπόθεση της παραχώρησης του ανωτέρω αναφερόμενου χώρου είναι πως δεν θα παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και πως θα εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον κανονισμό διατάξεις.

6) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

7) Δύναται να παραχωρηθεί επιπλέον κοινόχρηστος χώρος έως και 12 τ.μ. για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών πλησίον του περιπτέρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.

Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε φύσεως ψυχαγωγικού παιχνιδιού, προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 12/2005 - ΦΕΚ 10/18-01-2005 τ. Α’):

α) βεβαίωση μηχανικού (πολιτικού ή μηχανολόγου), διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού, διπλωματούχου ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

γ) βεβαίωση χημικού, διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.

δ) πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE για το κάθε τοποθετούμενο ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Άρθρο 9ο: Διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου

               Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Βόλβης, το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού.

Στις αιτήσεις αναφέρονται τουλάχιστον:

              α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, η διεύθυνση της επιχείρησης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας

               β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου, ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης αυτούκαι μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:

               γ) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει ή η άδεια εκμίσθωσης αυτού σε περίπτωση που το εκμεταλλεύεται τρίτο πρόσωπο

               δ) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

               ε) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

               στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

               ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει)

               η) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί

               θ) σκαρίφημα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει του κανονισμού.

               Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από τον Δήμο (άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04), εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ., που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.

               Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου), στην οποία άδεια περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

               Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης.

Άρθρο 10ο: Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

Τα περίπτερα κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρ. 14, ενότητα Α, της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967, ΦΕΚ 2718/8-10-2012, τεύχος Β’, στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Η άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών στα περίπτερα του Δήμου Βόλβης, χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ..

Παραβάσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-02-2014, τεύχος Α’), μετά από εισηγήσεις των ελεγκτικών κρατικών υπηρεσιών.

Άρθρο 11ο: Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου –

κυρώσεις – πρόστιμα

1) Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

2) Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Βόλβης, τηρούνται στο περίπτερο και επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα του Δήμου Βόλβης κατά τη διενέργεια ελέγχου.

3)Σύμφωνα με το αρ. 79 του Ν. 3463/2006 περί λήψης κανονιστικών αποφάσεων και βάσει της παρ. 2 του αρ. 50 του Ν. 4257/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του αρ. 13 του από 20.10.1958 Β.Δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 3 του Ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του αρ. 26 του Ν. 1828/1989 και το αρ. 6 του Ν. 1900/1990:

α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου, είτε με σταθερές κατασκευές, είτε με κινητά αντικείμενα, αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Βόλβης, με συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής, η δέ προκύπτουσα δαπάνη καταλογίζεται εις βάρος του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

β) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο χρηματικό πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

γ)Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση όμοιας χρήσης.

δ)Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και, αν εξακολουθεί η παράβαση (τρίτη διαπιστωμένη παράβαση εντός του έτους), τότε θα επιβάλλεται η ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου και ο Δήμος, με συνεργείο του, θα προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.

Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τον Δήμο ή την αστυνομική αρχή.

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου.

ε) Σε περίπτωση συνέχισης της αυθαίρετης χρήσης, η οποία θα διαπιστώνεται με την υποβολή τέταρτης μηνυτήριας αναφοράς εντός του έτους από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, θα επιβάλλεται η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

στ) Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου δύο (2) φορές, θα επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία η οριστική αφαίρεση της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

Βάσει της παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/80, κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σε όσους:

Α) στερούνται αδείας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο

Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80.

Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως του Δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την, άνευ αδείας, χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και, σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του Δήμου, με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (παρ.15, αρ. 3 Ν. 1080/80).

4)Ο προκαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισμό της δαπάνης τους και, σε περίπτωση αρνήσεως, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και στα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δέ ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

5)Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου, καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου.

6)Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 12ο: Διοικητική αποβολή

       Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή καταργήσεως αυτού, η εκδούσα αρχή ορίζει στον υπόχρεο προθεσμία δέκα (10) ημερών, προκειμένου να συμμορφωθεί, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως σ' αυτόν, για αποφυγή αμφιβολιών ή παρεξηγήσεων.

Εάν παρέλθει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου χωρίς τη συμμόρφωση του υπόχρεου, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση της λειτουργίας του περιπτέρου. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προς μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων από τον υπόχρεο, ή σε περίπτωση σκόπιμης απουσίας του παρά την ειδοποίησή του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταγραφή των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων, παρουσία δύο μαρτύρων και τα μεταφέρει για φύλαξη σε ασφαλή χώρο.

Σε περίπτωση αλλαγής θέσης περιπτέρου, όσον αφορά στα εμπορεύματα και τα υπόλοιπα πράγματα, γίνονται οι ενέργειες των προηγούμενων περιπτώσεων, για δέ το περίπτερο (κουβούκλιο) η αρμόδια υπηρεσία, με τεχνικά μέσα, προβαίνει στην μετατόπισή του, στη νέα θέση που έχει αποφασιστεί.

Η αρμόδια υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά ή μείωση της αγοραστικής αξίας των προς φύλαξη εμπορευμάτων και πραγμάτων, τα οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον δικαιούχο, με απόδειξη.

Εάν, κατά το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, βρεθεί κλειστό το περίπτερο, η αρμόδια υπηρεσία το παραβιάζει και ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Ανάλογες με τις ανωτέρω ενέργειες γίνονται σε περίπτωση εκμετάλλευσης περιπτέρου από περισσότερους του ενός δικαιούχων, κατά ιδανικές μερίδες, για αυτόν που αρνείται την συνεγκατάσταση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών, καθώς και σε περίπτωση λήξης της καθορισμένης χρονικής διάρκειας μίσθωσης και άρνησης του μισθωτή να απομακρυνθεί.

Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή και τους κληρονόμους τους.
         Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, όπου κρίνουν αναγκαίο, να ζητούν και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία είναι υποχρεωμένη να την παράσχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως και 161 του Π. Δ. 141/1991 [ΚΥΑ 46597/23.10.2003 (ΦΕΚ 1611/31.10.2003 τεύχος Β')].

Άρθρο 13ο: Διοικητικές κυρώσεις

1) Εκτός των κυρώσεων που αφορούν στην άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου δηλαδή), καθώς και της διαδικασίας της διοικητικής αποβολής, τότε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού και κατόπιν συστάσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου, με τις οποίες δεν υπάρχει συμμόρφωση, δύναται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:

α) να ανακαλείται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου (δηλαδή η άδεια λειτουργίας του περιπτέρου) από τον δικαιούχο αυτής, όταν ο ίδιος εκμεταλλεύεται το περίπτερο και

β) να ανακαλείται η μεταβίβαση του δικαιώματος της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου από τον μισθωτή (όταν το περίπτερο το εκμεταλλεύεται τρίτο πρόσωπο δηλαδή).

2) Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται ομοίως και στην περίπτωση που διαπιστώνεται, με αυτοψία των υπηρεσιών του Δήμου, πως περίπτερο παραμένει κλειστό, δίχως να υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. υγείας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πάνω από οκτώ (8) μήνες είτε συνεχώς είτε αθροιστικά εντός του έτους.

3) Θέση περιπτέρου που παραχωρείται σε ΑμεΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει ως περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο άπρακτο, δίχως να λειτουργήσει το περίπτερο, η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί περίπτερο, είτε ως αδειούχος είτε ως μισθωτής, πριν παρέλθει τουλάχιστον διετία (2ετία) από την επιβολή των, ανωτέρω ή άλλων, κυρώσεων.

Άρθρο 14ο: Τελικές Διατάξεις

1)Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 10 του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 από 01/01/2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Τα τέλη κουβουκλίου αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης.

2) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.

               3) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

               4) Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.»

     Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

     Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις περ. ν) της παρ. Β του άρ. 73 του Ν. 3852/2010 & όμοιες άρθρων 79 και 82 Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ., τις αποφάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και την αριθ. 32/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Βόλβης όπως παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή που θα παραχωρηθούν για εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους εκμεταλλευτές αυτών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών στο Δήμο Βόλβης.

• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.

• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο

Ο παρόν Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄, τ. 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα των αρ. 58, 59, 65, 73 και 94 αυτού

2. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’, τ. 114/8-6-2006) «Δ.Κ.Κ.» και ειδικότερα των αρ. 79, 199 και 285 αυτού

3. του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’, τ. 93/14-4-2014)

4. της αρ. 38/23463/06-06-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ

5. του Ν.Δ. 1044/1971ΦΕΚ Α’, τ. 245/1971)

6. της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 ΦΕΚ 2718/ 8-10-2012 τεύχος Β’

7. Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’, τ. 246/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’, τ. 79/09-04-2012)

               9. της παρ. 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ Α’, τ. 10/18-01-2005)

               10. του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄, τ. 224) «Περί υπαίθριας διαφήμισης, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»

               11. της Κ.Υ.Α. 52.138/25-11-2003 (ΦΕΚ Β’, τ. 1788/02-02-2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 18.801/10-04-2006

               12. του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’, τ. 2621/31-12-2009)

13. του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α’, τ. 262/23-12-2008) «περί της προστασίας των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά»

14. του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’, τ. 32/11-02-2014)

Άρθρο 3ο: Ορισμοί

1) «Πράγματα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος»:

   - κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα, πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους

   - κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο

   - κατά τις διατάξεις της παρ. 59 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που εξυπηρετούν κυρίως τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους -εξόδους χώρων στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους

   - κατά τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1080/80, ως κοινόχρηστος χώρος νοείται και το δάπεδο των χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, τα οποία αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και διατίθενται προς κοινή χρήση

               2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας.

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.

               Το Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, στο οποίο αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπέρ Δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών – ιδίων εσόδων.

               3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης αυτού που την αιτείται.

               4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.

               5) Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιονδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 4ο: Αρμοδιότητες

1) Εκτός του Δήμου Βόλβης, καμία άλλη αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει διοικητικές άδειες παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και διοικητικές άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Βόλβης ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.

2) Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

- Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλβης μεριμνά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου.

- Το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης χορηγεί την απαραίτητη άδεια για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου (εκτός αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου), εφόσον έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

               - Ο Δήμαρχος (ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου δημοτικού χώρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80).

               - Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους «σύμφωνη γνώμη», στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση και την λειτουργία του περιπτέρου.

               Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού, εκτός των θεμάτων που έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

- Με τον παρόντα Κανονισμό, εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος και οι Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων και ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το οποίο θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου), όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισμού, καθώς και σε όσους ακόμη αναθέτει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Άρθρο 5ο: Γενικές Αρχές - Υποχρεώσεις

               1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2) Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων & καταστηματαρχών πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.

               3) Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόλβης, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών.

4) Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

               5) Δεν θα εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.

6) Όλοι οι εκμεταλλευτές περιπτέρων οφείλουν:

               α) Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και στον πολιτισμό του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς

               β) Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

7) Δεν επιτρέπεται στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καμία μόνιμη κατασκευή ή επέμβαση.

               8) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων.

               9) Απαγορεύεται η τοποθέτηση εναερίων καλωδίων κεραιών τηλεοράσεων προς τις παρακείμενες οικοδομές, προς χάριν της προστασίας των πολιτών και στα πλαίσια της διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και της αισθητικής, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας.

10) Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009) Υπουργικής Απόφασης, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), ελεύθερη από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός, απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται, ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

               Το απαραίτητοελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών που ορίζεται το 1.50 μ., είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστο για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη, ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.), ή με μεταφορέα πακέτων.

               Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι, στα πεζοδρόμια, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεύθερος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται από το κράσπεδο προς την ρημοτομική γραμμή, ως κάτωθι (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράται στο πλάτος του πεζοδρομίου):

               1. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

               2. Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου), δίνεται άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου.          

               11)Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) [αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. για Α.Μ.Ε.Α.].

Άρθρο 6ο: Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

1) Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν ήδη τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου, τότε θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.

2)Στα πεζοδρόμια που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

3) Δεν θα εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου.

4) Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).

5) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

6) Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.

7) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.

8) Επιτρέπεται η τοποθέτηση διάφανων ανεμοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (<8-10oC), για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.

Άρθρο 7ο: Τύπος και διαστάσεις σώματος περιπτέρων

  1. 1.Εισαγωγή

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 και της αρ. 38/23463/06-06-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι με την παρ. 13 του άρθρου 76 του ως άνω Νόμου, η υπ' αριθμ. Φ. 443531/24/3030/1969 (Β' 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων, «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων», καταργείται.

               Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης απαιτείται η γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση, αφού λάβει υπόψη τις προηγούμενες εισηγήσεις των προαναφερομένων οργάνων.

2. Περιγραφή τύπου και διαστάσεων σώματος περιπτέρων

α) Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και πλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης.

β) Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Τα στοιχεία πλήρωσης αυτού θα είναι πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά, ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass. Η επιφάνεια της βάσης θα είναι μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο.

γ) Οι μέγιστες διαστάσεις των πλευρών του περιπτέρου θα είναι 2,50μΧ2,00μ. Οι διαστάσεις αυτές μετρώνται συνεχόμενα από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης αυτού. Ως εκ τούτου, το κουβούκλιο του περιπτέρου δύναται να καταλαμβάνει έως 5,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου το μέγιστο (2,50 μ. *2,00 μ. =5,00 τ.μ.).

δ) Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,50 μ., συμπεριλαμβανομένης της κορυφής της τέντας.

              ε) Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Το ύψος της τέντας στην άκρη αυτής θα είναι τουλάχιστον 2,20 μ. Οι διαστάσεις της τέντας στις άκρες της θα είναι το μέγιστο 4,50 μ.*4,50 μ.

               στ) Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως ο μέγιστος συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου) μπορεί να είναι μέχρι και 20,25 τ.μ. (όσο δηλαδή και το μέγιστο εμβαδό κάλυψης της τέντας). Η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να µην προεξέχει αυτού.

ζ) Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή γενικότερα εμποδίζουν, µε τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου ή τη θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι 10 τ.µ., συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 5,00 τ.µ..

              η) Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου δύνανται να κατασκευάζονται έως τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό. Πίσω δέ από την κεντρική θυρίδα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.

θ) Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθορισθεισών διαστάσεων αυτού.

ι) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52.138/25-11-2003 - όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 18.801/10-04-2006 - και τον Ν. 2946/2001, στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων, φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μέγιστης νοητής διάστασης 0,75m (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού. Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους.

ια) Σύμφωνα με την παρ. ζ του αρ. 2 του Ν. 3730/2008, όπως αυτός ισχύει, απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου.

3. Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων

Για την κατασκευή περιπτέρων σε περιοχές δασικές, αρχαιολογικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.

Άρθρο 8ο: Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

1) Στους εκμεταλλευτές περιπτέρων δύναται να παραχωρηθεί χώρος κοινόχρηστος, πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ειδών, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Ο μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα είναι το εμβαδό που θα προκύπτει, εάν από το εμβαδό που καταλαμβάνει η τέντα (το οποίο μπορεί να είναι μέχρι 20,25 τ.μ. το μέγιστο) αφαιρεθεί το εμβαδό του κουβουκλίου (που μπορεί να είναι μέχρι 5,00 τ.μ. το μέγιστο).  

2) Η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να µην προεξέχει αυτού.

              3) Ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος προορίζεται για την τοποθέτηση:

- ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών και ροφημάτων,

- αυτόματων πωλητών,

- σταντ πώλησης εντύπων

- σταντ πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής (έτοιμα σνακ, γαριδάκια κ.λπ.)

- λοιπών ψιλικών ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες πάντοτε υγειονομικές διατάξεις.

               4) Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

5) Προϋπόθεση της παραχώρησης του ανωτέρω αναφερόμενου χώρου είναι πως δεν θα παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και πως θα εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον κανονισμό διατάξεις.

6) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

7) Δύναται να παραχωρηθεί επιπλέον κοινόχρηστος χώρος έως και 12 τ.μ. για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών πλησίον του περιπτέρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.

Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε φύσεως ψυχαγωγικού παιχνιδιού, προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 12/2005 - ΦΕΚ 10/18-01-2005 τ. Α’):

α) βεβαίωση μηχανικού (πολιτικού ή μηχανολόγου), διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού, διπλωματούχου ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

γ) βεβαίωση χημικού, διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.

δ) πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE για το κάθε τοποθετούμενο ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Άρθρο 9ο: Διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου

               Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Βόλβης, το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού.

Στις αιτήσεις αναφέρονται τουλάχιστον:

              α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, η διεύθυνση της επιχείρησης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας

               β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου, ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης αυτούκαι μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:

               γ) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει ή η άδεια εκμίσθωσης αυτού σε περίπτωση που το εκμεταλλεύεται τρίτο πρόσωπο

               δ) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

               ε) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

               στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

               ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει)

               η) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί

               θ) σκαρίφημα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει του κανονισμού.

               Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από τον Δήμο (άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04), εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ., που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.

               Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου), στην οποία άδεια περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

               Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης.

 

Άρθρο 10ο: Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

Τα περίπτερα κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρ. 14, ενότητα Α, της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967, ΦΕΚ 2718/8-10-2012, τεύχος Β’, στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Η άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών στα περίπτερα του Δήμου Βόλβης, χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ..

Παραβάσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-02-2014, τεύχος Α’), μετά από εισηγήσεις των ελεγκτικών κρατικών υπηρεσιών.

Άρθρο 11ο: Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου –

κυρώσεις – πρόστιμα

1) Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

2) Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Βόλβης, τηρούνται στο περίπτερο και επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα του Δήμου Βόλβης κατά τη διενέργεια ελέγχου.

3)Σύμφωνα με το αρ. 79 του Ν. 3463/2006 περί λήψης κανονιστικών αποφάσεων και βάσει της παρ. 2 του αρ. 50 του Ν. 4257/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του αρ. 13 του από 20.10.1958 Β.Δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 3 του Ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του αρ. 26 του Ν. 1828/1989 και το αρ. 6 του Ν. 1900/1990:

α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου, είτε με σταθερές κατασκευές, είτε με κινητά αντικείμενα, αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Βόλβης, με συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής, η δέ προκύπτουσα δαπάνη καταλογίζεται εις βάρος του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.

β) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο χρηματικό πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

γ)Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση όμοιας χρήσης.

δ)Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και, αν εξακολουθεί η παράβαση (τρίτη διαπιστωμένη παράβαση εντός του έτους), τότε θα επιβάλλεται η ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου και ο Δήμος, με συνεργείο του, θα προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.

Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τον Δήμο ή την αστυνομική αρχή.

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου.

ε) Σε περίπτωση συνέχισης της αυθαίρετης χρήσης, η οποία θα διαπιστώνεται με την υποβολή τέταρτης μηνυτήριας αναφοράς εντός του έτους από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, θα επιβάλλεται η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

στ) Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου δύο (2) φορές, θα επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία η οριστική αφαίρεση της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

Βάσει της παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/80, κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σε όσους:

Α) στερούνται αδείας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο

Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80.

Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως του Δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την, άνευ αδείας, χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και, σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του Δήμου, με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (παρ.15, αρ. 3 Ν. 1080/80).

4)Ο προκαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισμό της δαπάνης τους και, σε περίπτωση αρνήσεως, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και στα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δέ ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

5)Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου, καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου.

6)Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 12ο: Διοικητική αποβολή

       Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή καταργήσεως αυτού, η εκδούσα αρχή ορίζει στον υπόχρεο προθεσμία δέκα (10) ημερών, προκειμένου να συμμορφωθεί, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως σ' αυτόν, για αποφυγή αμφιβολιών ή παρεξηγήσεων.

Εάν παρέλθει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου χωρίς τη συμμόρφωση του υπόχρεου, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση της λειτουργίας του περιπτέρου. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προς μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων από τον υπόχρεο, ή σε περίπτωση σκόπιμης απουσίας του παρά την ειδοποίησή του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταγραφή των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων, παρουσία δύο μαρτύρων και τα μεταφέρει για φύλαξη σε ασφαλή χώρο.

Σε περίπτωση αλλαγής θέσης περιπτέρου, όσον αφορά στα εμπορεύματα και τα υπόλοιπα πράγματα, γίνονται οι ενέργειες των προηγούμενων περιπτώσεων, για δέ το περίπτερο (κουβούκλιο) η αρμόδια υπηρεσία, με τεχνικά μέσα, προβαίνει στην μετατόπισή του, στη νέα θέση που έχει αποφασιστεί.

Η αρμόδια υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά ή μείωση της αγοραστικής αξίας των προς φύλαξη εμπορευμάτων και πραγμάτων, τα οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον δικαιούχο, με απόδειξη.

Εάν, κατά το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, βρεθεί κλειστό το περίπτερο, η αρμόδια υπηρεσία το παραβιάζει και ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Ανάλογες με τις ανωτέρω ενέργειες γίνονται σε περίπτωση εκμετάλλευσης περιπτέρου από περισσότερους του ενός δικαιούχων, κατά ιδανικές μερίδες, για αυτόν που αρνείται την συνεγκατάσταση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών, καθώς και σε περίπτωση λήξης της καθορισμένης χρονικής διάρκειας μίσθωσης και άρνησης του μισθωτή να απομακρυνθεί.

Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή και τους κληρονόμους τους.
         Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, όπου κρίνουν αναγκαίο, να ζητούν και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία είναι υποχρεωμένη να την παράσχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως και 161 του Π. Δ. 141/1991 [ΚΥΑ 46597/23.10.2003 (ΦΕΚ 1611/31.10.2003 τεύχος Β')].

Άρθρο 13ο: Διοικητικές κυρώσεις

1) Εκτός των κυρώσεων που αφορούν στην άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου δηλαδή), καθώς και της διαδικασίας της διοικητικής αποβολής, τότε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού και κατόπιν συστάσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου, με τις οποίες δεν υπάρχει συμμόρφωση, δύναται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:

α) να ανακαλείται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου (δηλαδή η άδεια λειτουργίας του περιπτέρου) από τον δικαιούχο αυτής, όταν ο ίδιος εκμεταλλεύεται το περίπτερο και

β) να ανακαλείται η μεταβίβαση του δικαιώματος της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου από τον μισθωτή (όταν το περίπτερο το εκμεταλλεύεται τρίτο πρόσωπο δηλαδή).

2) Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται ομοίως και στην περίπτωση που διαπιστώνεται, με αυτοψία των υπηρεσιών του Δήμου, πως περίπτερο παραμένει κλειστό, δίχως να υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. υγείας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πάνω από οκτώ (8) μήνες είτε συνεχώς είτε αθροιστικά εντός του έτους.

3) Θέση περιπτέρου που παραχωρείται σε ΑμεΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει ως περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο άπρακτο, δίχως να λειτουργήσει το περίπτερο, η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί περίπτερο, είτε ως αδειούχος είτε ως μισθωτής, πριν παρέλθει τουλάχιστον διετία (2ετία) από την επιβολή των, ανωτέρω ή άλλων, κυρώσεων.

Άρθρο 14ο: Τελικές Διατάξεις

1)Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 10 του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 από 01/01/2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Τα τέλη κουβουκλίου αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Βόλβης.

2) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.

               3) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

               4) Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2016

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΟΛΒΗΣ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ